BFNs UTTALANDE

BFNAR 2007:4 Definitioner och begrepp

(senast ändrat genom BFNAR 2016:4)

Allmänt råd (BFNAR 2007:4)

1.I Bokföringsnämndens allmänna råd med tillhörande vägledningar och uttalanden samt övriga rekommendationer och uttalanden betyder

  1. börs: det som utgör en reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en motsvarande marknad utanför EES,

  2. noterade företag: företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES,

  3. icke-noterade företag: företag som inte är noterade företag, och

  4. noterad kurs: det pris för en aktie eller något annat finansiellt instrument som har betalats i handeln på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.

(BFNAR 2016:4)

2.Begreppet auktoriserad marknadsplats utgår.

Ikraftträdande

2007:4

Detta allmänna råd gäller från den 1 november 2007.

2016:4

Detta allmänna råd gäller från och med den 22 september 2016.

Motivering

Frågan

Från den 1 november 2007 gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Den innebär bland annat att nya begrepp och termer införts i svensk rätt och att vissa hittills tillämpade begrepp försvunnit. Ett exempel är begreppet noterad som med den nya lagen byts ut mot begreppet upptagen till handel.

Bedömning

Bokföringsnämnden använder i sin normgivning t.ex. begreppen noterade och icke-noterade företag. Med den nya lagen byts begreppet noterad ut mot begreppet upptagen till handel, vilket medför ett behov av anpassning. Ett sätt är att ändra i alla allmänna råd, uttalanden och vägledningar som innehåller utmönstrade begrepp. Ett annat sätt är att behålla de från lag utmönstrade begreppen och i stället definiera dessa i ett allmänt råd. Bokföringsnämnden bedömer att det sistnämnda alternativet är att föredra. I det nya allmänna rådet definieras sådana begrepp som behålls i Bokföringsnämndens normgivning.

Begreppet auktoriserad marknadsplats utmönstras ur lagstiftningen och utgår därför i den normgivning där det förekommer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...