Bokföringsnämndens yttrande 2009-10-22

2009-10-22: Redovisning av ersättningar till återförsäljare

Yttrande

Enligt Bokföringsnämnden (BFN) står det inte i strid med god redovisningssed att kostnadsföra ersättningen till återförsäljare i det aktuella målet.

Motivering

Frågan

Frågan i målet som remitterats till BFN från Regeringsrätten är om det räkenskapsåret 2003 (taxeringsåret 2004) var förenligt med god redovisningssed att i samband med teckning av mobiltelefonabonnemang kostnadsföra ersättningen till återförsäljare.

Förutsättningarna

BFN har uppfattat förutsättningarna enligt följande.

Företaget säljer mobiltelefontjänster bland annat genom återförsäljare. Tjänsterna består främst av samtalsleverans, men även andra tjänster förekommer.

Återförsäljarna får provision baserat på varje tecknat och godkänt abonnemangsavtal. Målet rör huvudsakligen provisioner för avtal enligt vilka kunden binder sig för ett abonnemang under 12, 18 eller 24 månader. Dessa provisioner omfattar bland annat subventioner av mobiltelefoner. Med avtalet följer en skyldighet för kunden att betala en fast månadsavgift oavsett om abonnemanget nyttjas eller inte. I den fasta avgiften ingår viss fri samtalstid. Ringer kunden för mer eller använder andra tjänster utgår taxa.

Företaget har kostnadsfört provisionerna direkt när de betalats till återförsäljarna.

BFN utgår i sin bedömning från att företaget tillämpade Redovisningsrådets normgivning.

Lagregler och kompletterande normgivning

Tillämplig lag i det aktuella målet är årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Det finns inte någon särskild bestämmelse i ÅRL som reglerar redovisning av provisioner och inte heller behandlas frågan i förarbetena. Vägledning hur provisioner ska behandlas i redovisningen får därför i första hand hämtas från allmänna redovisningsprinciper och kompletterande normgivning.

Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter behandlar bland annat redovisning av intäkter vid utförande av tjänsteuppdrag. Denna rekommendation är tillämplig på räkenskapsår som påbörjas från och med den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntrades. RR 11 bygger på IAS 18 som är tillämplig på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 1995 eller senare.

Bedömning

Redovisningsrådets rekommendationer har utformats med utgångspunkt i de internationella redovisningsstandarder (IAS) som gavs ut av International Accounting Standards Committee (IASC), föregångaren till International Accounting Standards Board (IASB). IASB har ett organ som heter International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), som i vissa fall tolkar standarderna.

I och med att RR 11 bygger på IAS 18 är IFRICs uttalanden avseende IAS 18 relevanta även för tolkningen av RR 11. IAS 18 är i stort sett oförändrad sedan 1995.

IFRIC fick i mars 2006 följande frågeställning:

”Subscriber Acquisition Costs in the Telecommunications Industry.

The IFRIC considered how a provider of telecommunications services should account for telephone handsets it provides free of charge or at a reduced price to customers who subscribe to service contracts. The question was whether:

 • the contracts should be treated as comprising two separately identifiable components, i.e. the sale of a telephone and the rendering of telecommunication services, as discussed in paragraph 13 of IAS 18 Revenue. Revenue would be attributed to each component; or

 • the telephones should be treated as a cost of acquiring the new customer, with no revenue being attributed to them.”

Med anledning av frågeställningen gjorde IFRIC följande uttalande:

”The IFRIC acknowledged that the question is of widespread relevance, both across the telecommunications industry and, more generally, in other sectors. IAS 18 does not give guidance on what it means by ’separately identifiable components’ and practices diverge.

However, the IFRIC noted that the terms of subscriber contracts vary widely. Any guidance on accounting for discounted handsets would need to be principles-based to accommodate the diverse range of contract terms that arise in practice. The IASB is at present developing principles for identifying separable components within revenue contracts. In these circumstances, the IFRIC does not believe it could reach a consensus on a timely basis. The IFRIC, therefore, decided not to take the topic onto its agenda.”

BFN uppfattar IFRICs uttalande som att subventioner av mobiltelefoner är relaterade till redovisningen av intäkter inom ramen för de tjänstekontrakt (abonnemang) där den subventionerade telefonen ingår som en delkomponent. Hur utgiften för den subventionerade mobiltelefonen ska redovisas påverkas av hur intäkten redovisas.

BFN uppfattar IFRICs uttalande som att det inte är klarlagt hur subventioner av mobiltelefoner ska redovisas enligt IAS.

IAS är ett principbaserat regelverk, vilket bland annat innebär att transaktioners ekonomiska innebörd är av överordnad betydelse i relation till juridisk form. Den ekonomiska innebörden i frågeställningen som IFRIC hade att bedöma är enligt BFN i allt väsentligt samma som den i målet. BFN menar därför att IFRICs ställningstagande är relevant även vid bedömningen av den aktuella frågan.

Mot bakgrund av ovanstående anser BFN att det inte kan anses stå i strid med god redovisningssed att kostnadsföra ersättningen till återförsäljare i det aktuella målet.

Detta yttrande har beslutats av Bokföringsnämnden i plenum

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...