Innehåll

DOMSTOLSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

DVFS 1996:19 Förordning om ledighet för domare

(senast ändrad genom DVFS 2013:5)

1 §I denna förordning finns bestämmelser om en domares ledighet för att ha en annan anställning. Bestämmelserna gäller ordinarie och icke ordinarie domare i hovrätt, kammarrätt, tingsrätt och förvaltningsrätt samt justitiesekreterare.

DVFS (2012:6)

2 §Ordinarie domare och assessorer är utan särskilt beslut lediga när de har en tidsbegränsad högre anställning som domare inom Sveriges Domstolar eller en tidsbegränsad anställning som departementsråd eller chefstjänsteman i Regeringskansliet.

DVFS (2012:6)

3 §Ordinarie domare får beviljas ledighet för att

 • ha en tidsbegränsad anställning i regeringskansliet eller inom kommittéväsendet,

 • ha en tidsbegränsad anställning i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, specialdomstol eller annan domstolsliknande nämnd än Statens va-nämnd och Allmänna reklamationsnämnden,

 • under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i internationell domstol eller tribunal, eller

 • under högst ett år pröva en annan anställning än som avses ovan eller i 2 §.

DVFS (2003:10)

4 §Assessorer och fiskaler är utan särskilt beslut lediga när de tjänstgör i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol eller hyresnämnd.

Att assessorer och fiskaler är lediga utan särskilt beslut när de har en tidsbegränsad anställning som sakkunnig i Regeringskansliet följer av kollektivavtal.

DVFS (2012:6)

5 §Assessorer får beviljas ledighet för att

 • ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Riksdagens ombudsmän,

 • ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Justitiekanslern,

 • ha en tidsbegränsad anställning som sekreterare i Marknadsdomstolen eller Statens va-nämnd,

 • ha en tidsbegränsad anställning som rättssekreterare i Arbetsdomstolen,

 • ha en tidsbegränsad anställning som adjungerad ledamot i Patentbesvärsrätten,

 • ha en tidsbegränsad anställning som jurist hos en myndighet under riksdagen eller regeringen, eller

 • ha en anställning som föredragande i riksdagens utskott.

DVFS (2013:5)

6 §Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i underrätt som krävs för anställning som assessor får beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller i en internationell domstol eller tribunal.

DVFS (2012:6)

7 §Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i överrätt som krävs för anställning som tingsfiskal eller förvaltningsrättsfiskal får beviljas ledighet för att under högst ett år inom en treårsperiod pröva en annan anställning än den som avses i 2 och 4–6 §§.

DVFS (2012:6)

8 §Beslut om beviljande av ledighet enligt 3 och 5–7 §§ fattas av domstolen såvitt avser icke ordinarie domare och andra ordinarie domare än domstolschefer.

Domstolsverket fattar beslut om beviljande av ledighet för domstolschefer samt, såvitt avser andra domare, beslut om beviljande av ledighet med stöd av 10 b § tjänstledighetsförordningen (1984:111) för att ha anställning av annat slag eller under annan tid än som anges i 2–7 §§.

9 §Om domstolen eller Domstolsverket anser att en ansökan om ledighet inte bör beviljas, skall ärendet överlämnas till regeringen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...