Innehåll

DOMSTOLSVERKETS FÖRESKRIFTER

DVFS 2015:3 Uppgiftsskyldighet avseende näringsförbud

Domstolens uppgiftsskyldighet enligt 4 § förordning (2014:936) om näringsförbud ska fullgöras genom att en kopia av domen eller beslutet sänds till näringsförbudsregistret och till Kronofogdemyndigheten.

I de fall det inte rör sig om ett avgörande som gäller omedelbart ska det tydligt framgå att beslutet som avser näringsförbud har vunnit laga kraft.