DOMSTOLSVERKETS FÖRESKRIFTER

DVFS 2017:3 Betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § första stycket 5 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Gäldenären ska betala avgiften (kungörandeavgift) i förskott till det konto som Domstolsverket anvisat. Vid inbetalningen anges den tingsrätt som handlägger ärendet, ärendets nummer samt gäldenärens namn och organisationsnummer. När inbetalning har erlagts underrättar Domstolsverket respektive tingsrätt.

Om avgiften betalas kontant anses den erlagd då tingsrätten tagit emot betalningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 mars 2017, då Domstolsverkets föreskrifter DVFS 2005:4 upphör att gälla.