Bilförmån

Beräkning av bilförmån – huvudregel

Nybilspriset för miljöanpassade bilar sätts ned med ett schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Med miljöanpassade bilar avses elbilar, laddhybridbilar, vätgasbilar och gasbilar.

Vid beräkning av värdet för bilförmån ska nybilspriset sättas ned med:

  • 350.000 kr för en elbil.

  • 350.000 kr för en vätgasbil.

  • 140.000 kr för en laddhybridbil.

  • 100.000 kr för en gasbil.

Nedsättningen får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Vid beräkning av förmånsvärdet ska anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgiften för en anordning som hindrar att bilen startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften (alkolås).

Generell formel

Inkomstår 2023

0,29 × prisbasbelopp

15.225

+

+

70 % av statslåneräntan
30 november året före inkomståret (dock lägst 0,5 %) + 1 procentenhet × nybilspriset

1,94 % av nybilspriset

+

+

13 % av nybilspriset t.o.m. 7,5 pbb

13 % av nybilspriset upp t.o.m. 393.750 kr

+

+

20 % av nybilspriset överstigande 7,5 pbb

20 % av nybilspriset överstigande 393.750 kr

+

+

bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

=

=

Bilförmån

Bilförmån år 2023

Sexårsbilar

För bilar som är sex år eller äldre anses nybilspriser motsvara fyra prisbasbelopp, om inte det verkliga nybilspriset plus anskaffningskostnad för extrautrustning är högre. Extrautrustning läggs till det verkliga nybilspriset. Något sådant tillägg ska inte göras om nybilspriset bestäms till fyra prisbasbelopp.

Bilkostnader i tjänsten

Inkomstår

Egen bil (kr/mil)

Förmånsbil (kr/mil)

el

annat drivmedel

2023

25,00

9,50

12,00

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.