FARS UTTALANDEN I REVISIONSFRÅGOR

RevU 7 Revisorns intyg avseende uppgifterna i ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands

(senst ändrat genom FAR N 2020:32)

1 Inledning

1.1Syftet med detta uttalande är att ge vägledning om hur revisorn ska uttala sig vid ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands.

2 Bakgrund

2.1Enligt 7 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska räkenskapsinformation bevaras i

 1. vanlig läsbar form (dokument),

 2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller

 3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i a eller b.

2.2Vidare framgår av 7 kap. 2 § BFL att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformationen ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på ett betryggande och överskådligt sätt, fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

(FAR N 2020:32)

2.3I 7 kap. 3, 3 a och 4 §§ BFL finns bestämmelser om tillfällig förvaring av en verifikation utomlands och utomlands placerad utrustning m.m. Det framgår där att om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed, får ett dokument som innefattar en verifikation tillfälligt förvaras utomlands, trots bestämmelserna i 2 §. Maskinläsbara medier och maskinutrustning och system får enligt 3 a § förvaras i ett annat land inom EU under vissa förutsättningar, bland annat att företaget till Skatteverket (eller i förekommande fall Finansinspektionen) anmäler platsen för förvaring och att räkenskapsinformationen genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i 2.1 a eller b. Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket (eller i förekommande fall Finansinspektionen) tillåta att ett företag, trots bestämmelserna i 2 § och att förutsättningarna i 3 a § inte är uppfyllda, förvarar maskinläsbara medier utomlands. I sådana fall får maskinutrustning och system som avses i 2 § andra stycket hållas tillgängliga i samma land.

(FAR N 2020:32)

3 Skatteverkets allmänna råd

3.1Skatteverket har i ett allmänt råd (SKV A 2004:16) behandlat dispensregeln enligt 7 kap. 4 § BFL. I författningskommentaren till 7 kap. 4 § BFL (prop. 1998/99:130 s. 408), sägs följande:

”Möjligheten att förvara maskinläsbara medier jämte maskinutrustning och system utomlands är avsedd för sådana fall då företaget har en organisatorisk anknytning till utlandet, antingen därför att det ingår i en gränsöverskridande koncern eller därför att det utgör filial till ett utländskt företag. Omständigheterna måste också i övrigt vara sådana att detta slag av arkivering m.m. utomlands framstår som naturlig. Så kan vara fallet när en internationell koncern har organiserat sin verksamhet så att redovisningen för företag från olika länder sköts från en gemensam plats. Det är självklart att tillstånd att ha utrustningen placerad utomlands inte ska ges annat än då det står klart att något missbruk inte kan befaras. Normalt bör det inte komma i fråga att ge tillstånd att förvara maskinläsbara medier, maskinutrustning m.m. i ett land med vilket Sverige inte har avtal om internationell rättshjälp i brottmål. En annan naturlig förutsättning för tillstånd är att det står klart att företaget i tillräcklig utsträckning beaktar de säkerhetsaspekter som kan finnas.”

3.2Det framgår vidare av det allmänna rådet att Skatteverket vid en ansökan om tillstånd bör göra en allmän lämplighetsbedömning av det ansökande företaget samt de personer eller ägargrupper som står bakom det. Skatteverket bör vid tillståndsprövningen också bedöma om de ansvars- och befogenhetsregler som gäller för bokföringen i företagets redovisningssystem är lämpligt utformade med hänsyn till företagets avsikt att placera maskinläsbara medier samt maskinutrustning utomlands. För tillstånd bör det krävas att företaget har en betryggande datasäkerhet med väl inarbetade rutiner för drift samt möjlighet till åtkomst av räkenskapsinformationen. Uppgifterna i företagets ansökan bör intygas av företagets revisor.

4 Revisorns ställningstagande

4.1FAR anser att revisorns uppgift, om han eller hon blir tillfrågad att lämna ett yttrande, är att göra ett uttalande om uppgifterna som lämnats i ansökan. Yttrandet kan göras i form av en revisorsrapport.

(RevP 2017:18)

4.2Revisorns yttrande till ansökan kan se ut som följer:

Exempel RevU 7

REVISORSRAPPORT

I egenskap av revisor i ... AB har jag läst bolagets ansökan till Skatteverket avseende dispens enligt bokföringslagens bestämmelser att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands.

Vid min läsning har det inte kommit fram något som inte överensstämmer med min kunskap om bolaget och dess verksamhet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

.........................................

Namnförtydligande

Auktoriserad/Godkänd revisor

(RevP 2017:18)

4.3Om ett företag inte lämnat in en anmälan om att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands eller i förekommande fall en ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands, ska revisorn bedöma om en anmärkning bör göras i revisionsberättelsen.

(RevP 2017:18)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:18

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2018 eller senare.

2020:32

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ändringsförteckning

RevP 2017:18

FAR N 2020:32

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...