Innehåll

Tillämpningsområde

1 §Dessa allmänna råd tillämpas av bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker.

Inlåningsskyldigheten

2 §En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från allmänheten enligt 2 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617). Det kan finnas undantag från denna skyldighet t.ex. vid lagliga hinder, tidigare misskötsel eller ohederlighet gentemot banken.

Enbart den omständigheten att en kund har fått en s.k. betalningsanmärkning bör inte utgöra tillräcklig grund för banken att neka kunden inlåningskonto.

Tilläggstjänster

3 §För att på ett effektivt sätt kunna sköta uttag av kontanter, överföringar och betalningar bör kontohavaren ges möjlighet att koppla tilläggstjänster till ett inlåningskonto, om det inte finns skäl mot detta.

Allmänt om information

4 §Banken bör lämna kontohavaren väsentlig information om de regler och villkor som gäller för kontot. Informationen bör lämnas innan kontoavtalet ingås och bör vara klart och tydligt utformad. Omständigheter av väsentlig betydelse för utnyttjande av tjänsten bör särskilt framgå.

Avgifts-, ränte- och produktinformation

5 §På varje bankkontor och webbplats bör det finnas aktuell avgifts-, ränte- och produktinformation. Banken bör tillhandahålla översiktlig information om utbudet av sina tjänster samt deras huvudsakliga innehåll. På begäran bör ytterligare presentation lämnas.

Avtalsvillkor

Allmänt

6 §Uppgift om samtliga tjänster som gäller för avtalsförhållandet bör framgå vid avtalets ingående. Avtalsvillkoren bör vara klart och tydligt utformade. Begränsningar i tjänsten eller annan information av särskild betydelse liksom bankens ansvar för tjänsten bör särskilt framgå.

Banken bör i god tid innan en villkorsändring görs enligt avtalet, informera kontohavaren om ändringen. Om ändringen inte är av väsentlig betydelse kan informationen lämnas i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner ändringen i villkoren bör denne ges rätt att utan särskild avgift frånträda avtalet innan ändringen börjar gälla.

Avgiftssättning

7 §Senast i samband med att kontohavaren ska ingå avtal om en tjänst bör denne informeras om vilka avgifter som debiteras för tjänsten, storleken på dessa samt uppgift om när och hur de ska betalas.

Avgiftsändring

8 §Om en avgift ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen, om den inte är obetydlig och till fördel för kunden, genom annons i dagspressen eller genom ett meddelande. Kontohavaren bör informeras minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller om banken vill införa avgift på en tidigare avgiftsfri tjänst. Om banken har informerat genom annons i dagspressen bör information dessutom lämnas i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner avgiftsändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan särskild avgift.

Ränteändring

9 §Om en räntesats ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen, om den inte är obetydlig och till fördel för kunden, genom annons i dagspressen eller genom ett meddelande. Om banken råder över omständigheten som föranlett ändringen bör informationen lämnas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. I andra fall bör denna information lämnas så snart som möjligt. Om banken har informerat genom annons i dagspressen bör information dessutom lämnas i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner ränteändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan särskild avgift.

Informationen bör bl.a. innehålla uppgift om den nya räntesatsen, tidigare räntesats eller förändringen, tidpunkt för ändringen samt orsaken till denna.

Valuteringsregler

10 §Banken bör informera kontohavaren om de valuteringsregler som tillämpas inom banken. Det bör av informationen bl.a. framgå från och med vilken dag kontohavaren har rätt till ränta vid insättning och från vilken dag ränta upphör vid uttag.

Ränteberäkning

11 §Banken bör senast i samband med öppnandet av kontot lämna skriftlig information till kontohavaren som översiktligt beskriver de regler som banken tillämpar för ränteberäkning. Om beräkningsgrunderna för räntan ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen genom annons i dagspressen eller genom ett meddelande. Informationen bör lämnas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Om banken informerat genom annons i dagspressen bör informationen dessutom lämnas till kontohavaren i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner ändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan särskild avgift.

Överföringar

12 §Ett överföringsuppdrag bör genomföras på ett snabbt och säkert sätt. Banken bör skriftligen informera kunden om den tidsåtgång som banken vanligtvis tillämpar för att genomföra överförings- och gireringsuppdrag till annat konto.

Kontoutdrag

13 §Banken bör redovisa transaktionerna på kontohavarens konto genom att regelbundet lämna skriftliga kontoutdrag per post. Sådan redovisning kan på kontohavarens begäran ske på annat sätt eller underlåtas. Kontoutdraget bör innehålla väsentlig information för kontohavaren.

Årsbesked

14 §Banken bör för varje kontoslag årligen lämna ett årsbesked till kontohavaren. Årsbeskedet bör innehålla väsentlig information för kontohavaren.