FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster

Tillämpningsområde

1 §Dessa allmänna råd tillämpas av bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker.

Inlåningsskyldigheten

2 §En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från allmänheten enligt 2 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617). Det kan finnas undantag från denna skyldighet t.ex. vid lagliga hinder, tidigare misskötsel eller ohederlighet gentemot banken.

Enbart den omständigheten att en kund har fått en s.k. betalningsanmärkning bör inte utgöra tillräcklig grund för banken att neka kunden inlåningskonto.

Tilläggstjänster

3 §För att på ett effektivt sätt kunna sköta uttag av kontanter, överföringar och betalningar bör kontohavaren ges möjlighet att koppla tilläggstjänster till ett inlåningskonto, om det inte finns skäl mot detta.

Allmänt om information

4 §Banken bör lämna kontohavaren väsentlig information om de regler och villkor som gäller för kontot. Informationen bör lämnas innan kontoavtalet ingås och bör vara klart och tydligt utformad. Omständigheter av väsentlig betydelse för utnyttjande av tjänsten bör särskilt framgå.

Avgifts-, ränte- och produktinformation

5 §På varje bankkontor och webbplats bör det finnas aktuell avgifts-, ränte- och produktinformation. Banken bör tillhandahålla översiktlig information om utbudet av sina tjänster samt deras huvudsakliga innehåll. På begäran bör ytterligare presentation lämnas.

Avtalsvillkor

Allmänt

6 §Uppgift om samtliga tjänster som gäller för avtalsförhållandet bör framgå vid avtalets ingående. Avtalsvillkoren bör vara klart och tydligt utformade. Begränsningar i tjänsten eller annan information av särskild betydelse liksom bankens ansvar för tjänsten bör särskilt framgå.

Banken bör i god tid innan en villkorsändring görs enligt avtalet, informera kontohavaren om ändringen. Om ändringen inte är av väsentlig betydelse kan informationen lämnas i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner ändringen i villkoren bör denne ges rätt att utan särskild avgift frånträda avtalet innan ändringen börjar gälla.

Avgiftssättning

7 §Senast i samband med att kontohavaren ska ingå avtal om en tjänst bör denne informeras om vilka avgifter som debiteras för tjänsten, storleken på dessa samt uppgift om när och hur de ska betalas.

Avgiftsändring

8 §Om en avgift ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen, om den inte är obetydlig och till fördel för kunden, genom annons i dagspressen eller genom ett meddelande. Kontohavaren bör informeras minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller om banken vill införa avgift på en tidigare avgiftsfri tjänst. Om banken har informerat genom annons i dagspressen bör information dessutom lämnas i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner avgiftsändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan särskild avgift.

Ränteändring

9 §Om en räntesats ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen, om den inte är obetydlig och till fördel för kunden, genom annons i dagspressen eller genom ett meddelande. Om banken råder över omständigheten som föranlett ändringen bör informationen lämnas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. I andra fall bör denna information lämnas så snart som möjligt. Om banken har informerat genom annons i dagspressen bör information dessutom lämnas i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner ränteändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan särskild avgift.

Informationen bör bl.a. innehålla uppgift om den nya räntesatsen, tidigare räntesats eller förändringen, tidpunkt för ändringen samt orsaken till denna.

Valuteringsregler

10 §Banken bör informera kontohavaren om de valuteringsregler som tillämpas inom banken. Det bör av informationen bl.a. framgå från och med vilken dag kontohavaren har rätt till ränta vid insättning och från vilken dag ränta upphör vid uttag.

Ränteberäkning

11 §Banken bör senast i samband med öppnandet av kontot lämna skriftlig information till kontohavaren som översiktligt beskriver de regler som banken tillämpar för ränteberäkning. Om beräkningsgrunderna för räntan ändras bör banken informera kontohavaren om ändringen genom annons i dagspressen eller genom ett meddelande. Informationen bör lämnas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Om banken informerat genom annons i dagspressen bör informationen dessutom lämnas till kontohavaren i nästföljande kontoutdrag. Om kontohavaren inte godkänner ändringen bör denne ges rätt att frånträda avtalet utan särskild avgift.

Överföringar

12 §Ett överföringsuppdrag bör genomföras på ett snabbt och säkert sätt. Banken bör skriftligen informera kunden om den tidsåtgång som banken vanligtvis tillämpar för att genomföra överförings- och gireringsuppdrag till annat konto.

Kontoutdrag

13 §Banken bör redovisa transaktionerna på kontohavarens konto genom att regelbundet lämna skriftliga kontoutdrag per post. Sådan redovisning kan på kontohavarens begäran ske på annat sätt eller underlåtas. Kontoutdraget bör innehålla väsentlig information för kontohavaren.

Årsbesked

14 §Banken bör för varje kontoslag årligen lämna ett årsbesked till kontohavaren. Årsbeskedet bör innehålla väsentlig information för kontohavaren.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...