Innehåll

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

2 §Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

 1. bankaktiebolag,

 2. sparbanker,

 3. medlemsbanker,

 4. kreditmarknadsföretag,

 5. institut för elektroniska pengar,

 6. betalningsinstitut,

 7. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och

 8. svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och försäkringsföretag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut och institut för elektroniska pengar med hemvist utanför EES, som ska etablera eller har etablerat en filial eller generalagentur i Sverige enligt följande:

 1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 § i fråga om etablering av filial eller generalagentur.

 2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 10 §.

FFFS (2016:31)

3 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna viss information i bilagorna 1 a–1 c, om kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har av informationen vid prövningen eller om kraven inte kan anses vara anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art.

Skriftlig information till Finansinspektionen

4 §Ett företag som avses i 2 § och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 5–10 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1 a–1 c och 2.

Ägarprövning

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

5 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett finansiellt företag ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

6 §Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter bifogas som anges i avsnitt 1 bilaga 1 b.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav, ska till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

7 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse

8 §En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller som ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag och som tidigare har ägarprövats eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b respektive avsnitt 1.2, 1.11, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 a, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en prövning gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt företag

9 §En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt företag ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 10 §.

Ledningsprövning

10 §Ett finansiellt företag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i företaget:

 • styrelseordförande,

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant,

 • verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören,

 • ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut), och

 • ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar).

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

En tjänstepensionskassa ska dock bara underrätta Finansinspektionen när en ny styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses eller avses bli utsedd i företaget.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett finansiellt företag, eller när en ny ansvarig för betaltjänstverksamhet eller utgivning av elektroniska pengar utses i ett betalningsinstitut eller ett institut för elektroniska pengar, ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 2.

FFFS (2015:17)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:23

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2011.

 2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation, gäller 2 § i sin äldre lydelse.

2021:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

[Föreskriften ändrar ansökningsformulären i bilagorna 1 a och 1 b vilka ej återges här; red.anm.]

Bilaga 1 a Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:15)

Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:15)

Bilaga 1 c Ansökan/Anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 1 b.

En prövning ska ske i följande situationer:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

 3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2016:24)

Bilaga 2 Ansökan/Anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Detsamma gäller ansvarig för betaltjänstverksamheten i ett betalningsinstitut, och ansvarig för verksamhet med utgivning av elektroniska pengar i ett institut för elektroniska pengar. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2016:24)