FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning

(senast ändrad genom FFFS 2021:15)

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

2 §Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

 1. bankaktiebolag,

 2. sparbanker,

 3. medlemsbanker,

 4. kreditmarknadsföretag,

 5. institut för elektroniska pengar,

 6. betalningsinstitut,

 7. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och

 8. svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och försäkringsföretag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut och institut för elektroniska pengar med hemvist utanför EES, som ska etablera eller har etablerat en filial eller generalagentur i Sverige enligt följande:

 1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 § i fråga om etablering av filial eller generalagentur.

 2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 10 §.

FFFS (2016:31)

3 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna viss information i bilagorna 1 a–1 c, om kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har av informationen vid prövningen eller om kraven inte kan anses vara anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art.

Skriftlig information till Finansinspektionen

4 §Ett företag som avses i 2 § och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 5–10 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1 a–1 c och 2.

Ägarprövning

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

5 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett finansiellt företag ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

6 §Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter bifogas som anges i avsnitt 1 bilaga 1 b.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav, ska till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

7 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse

8 §En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller som ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag och som tidigare har ägarprövats eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b respektive avsnitt 1.2, 1.11, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 a, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en prövning gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt företag

9 §En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt företag ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 10 §.

Ledningsprövning

10 §Ett finansiellt företag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i företaget:

 • styrelseordförande,

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant,

 • verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören,

 • ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut), och

 • ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar).

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

En tjänstepensionskassa ska dock bara underrätta Finansinspektionen när en ny styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses eller avses bli utsedd i företaget.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett finansiellt företag, eller när en ny ansvarig för betaltjänstverksamhet eller utgivning av elektroniska pengar utses i ett betalningsinstitut eller ett institut för elektroniska pengar, ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 2.

FFFS (2015:17)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:23

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2011.

 2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation, gäller 2 § i sin äldre lydelse.

2021:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

[Föreskriften ändrar ansökningsformulären i bilagorna 1 a och 1 b vilka ej återges här; red.anm.]

Bilaga 1 a Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:15)

Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:15)

Bilaga 1 c Ansökan/Anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 1 b.

En prövning ska ske i följande situationer:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

 3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2016:24)

Bilaga 2 Ansökan/Anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Detsamma gäller ansvarig för betaltjänstverksamheten i ett betalningsinstitut, och ansvarig för verksamhet med utgivning av elektroniska pengar i ett institut för elektroniska pengar. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2016:24)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...