FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2014:33 Kontracykliskt buffertvärde

(senast ändrad genom FFFS 2021:32)

Denna föreskrift upphör att gälla den 15 oktober 2021.

1 §Det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska vara 0 procent.

FFFS (2020:2)

2 §har upphävts genom FFFS 2015:5.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:2

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 mars 2020.

2021:32

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde ska upphöra att gälla den 15 oktober 2021.