FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2015:11 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2 §I dessa föreskrifter betyder

 1. konsekvensanalys: den redogörelse för placeringsriktlinjernas konsekvenser som avses i 10 b § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 2. likviditetsrisk: risken för att en pensionsstiftelse inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt,

 3. marknadsrisk: risken för att marknadsvärdet av nettotillgångarna påverkas negativt av en ändring av marknadspriserna på tillgångar, skulder och finansiella kontrakt,

 4. motpartsrisk: risken för att intjäningen minskar på grund av att motparten inte fullföljer sina åtaganden i låneavtal och andra finansiella kontrakt,

 5. placeringsriktlinjer: det övergripande styrdokument som dels pensionsstiftelsen använder som grund för sina placeringar, dels har det innehåll som framgår av 2 kap. 1–11 §§,

 6. placeringsrisk: marknadsrisk, motpartsrisk och likviditetsrisk, och

 7. placeringsstrategi: pensionsstiftelsens strategi för placering av tillgångar i förhållande till arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till ändamål att trygga.

2 kap. Placeringsriktlinjernas innehåll

1 §Placeringsriktlinjerna ska minst ha det innehåll som anges i dessa föreskrifter.

2 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla uppgift om syftet med dem.

Placeringsstrategi

3 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla

 1. en övergripande beskrivning av vilka tillgångar pensionsstiftelsen får placera i,

 2. uppgift om pensionsstiftelsens avkastningsmål och hur den avser att uppnå detta mål, och

 3. en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till ändamål att trygga.

4 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla uppgifter om pensionsstiftelsens strategiska allokering och tillåtna avvikelser från denna, dvs. vilken fördelning av placeringarna på placeringsslag, som är tillåten i olika placeringsformer eller på olika marknader.

Om en pensionsstiftelse inte arbetar efter någon strategisk allokering, ska beskrivningen innehålla motsvarande uppgifter om den strategi som pensionsstiftelsen i stället arbetar efter.

Organisation för riskstyrning

5 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens organisation för styrning av placeringsrisker. Beskrivningen ska minst innehålla

 1. uppgifter om vilka beslutsinstanser som finns,

 2. en beskrivning av pensionsstiftelsens process för riskstyrning, och

 3. en redogörelse för vilka styrdokument som finns.

Mätning av placeringsrisker

6 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla en beskrivning av pensionsstiftelsens metoder för att mäta marknadsrisker. Beskrivningen ska minst innehålla

 1. uppgifter om metoder för att mäta alla marknadsrisker som inte är försumbara, och

 2. uppgifter om de stresstester och scenarioanalyser av extrema marknadsförändringar eller korrelationsmönster m.fl. som inte beaktas i pensionsstiftelsens grundläggande mätmetoder.

7 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en beskrivning av hur pensionsstiftelsen mäter motpartsrisker och hanterar likviditetsrisker. Beskrivningen ska särskilt ange om stiftelsen får investera i värdepapper som ges ut av en arbetsgivare vars pensionsåtaganden stiftelsen tryggar.

Riskkontroll och riskuppföljning

8 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens processer för riskkontroll och riskuppföljning. De ska minst innehålla

 1. en redogörelse för pensionsstiftelsens uppföljning av placeringsrisker, och

 2. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen säkerställer en fullgod och oberoende riskkontroll.

9 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en beskrivning av de limiter och andra gränsvärden som pensionsstiftelsen har fastställt.

10 §Placeringsriktlinjerna ska i förekommande fall innehålla en beskrivning av hur pensionsstiftelsen arbetar med normal- eller referensportföljer.

11 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en schematisk beskrivning av pensionsstiftelsens rapportering av placeringsrisker, limiter och andra gränsvärden. Beskrivningen ska ange vilka rapporter som tas fram regelbundet och vad de innehåller. Det ska också framgå vem eller vilka som tar fram rapporterna och vem eller vilka som tar emot dem.

Översyn av placeringsriktlinjerna

12 §Riktlinjerna ska ses över när placeringsstrategin ändras väsentligt.

3 kap. Konsekvensanalysens innehåll

1 §Konsekvensanalysen ska innehålla

 1. en beskrivning av pensionsstiftelsens tillgångar,

 2. en kvantifiering av den avkastning och risk som den valda placeringsstrategin förväntas innebära, och

 3. de beräkningar som kvantifieringen grundar sig på.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...