FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2015:11 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser

(senast ändrad genom FFFS 2019:19)

Dessa föreskrifter upphör att gälla den 15 december 2019 enligt FFFS 2019:19.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2 §I dessa föreskrifter betyder

 1. konsekvensanalys: den redogörelse för placeringsriktlinjernas konsekvenser som avses i 10 b § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 2. likviditetsrisk: risken för att en pensionsstiftelse inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt,

 3. marknadsrisk: risken för att marknadsvärdet av nettotillgångarna påverkas negativt av en ändring av marknadspriserna på tillgångar, skulder och finansiella kontrakt,

 4. motpartsrisk: risken för att intjäningen minskar på grund av att motparten inte fullföljer sina åtaganden i låneavtal och andra finansiella kontrakt,

 5. placeringsriktlinjer: det övergripande styrdokument som dels pensionsstiftelsen använder som grund för sina placeringar, dels har det innehåll som framgår av 2 kap. 1–11 §§,

 6. placeringsrisk: marknadsrisk, motpartsrisk och likviditetsrisk, och

 7. placeringsstrategi: pensionsstiftelsens strategi för placering av tillgångar i förhållande till arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till ändamål att trygga.

2 kap. Placeringsriktlinjernas innehåll

1 §Placeringsriktlinjerna ska minst ha det innehåll som anges i dessa föreskrifter.

2 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla uppgift om syftet med dem.

Placeringsstrategi

3 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla

 1. en övergripande beskrivning av vilka tillgångar pensionsstiftelsen får placera i,

 2. uppgift om pensionsstiftelsens avkastningsmål och hur den avser att uppnå detta mål, och

 3. en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till ändamål att trygga.

4 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla uppgifter om pensionsstiftelsens strategiska allokering och tillåtna avvikelser från denna, dvs. vilken fördelning av placeringarna på placeringsslag, som är tillåten i olika placeringsformer eller på olika marknader.

Om en pensionsstiftelse inte arbetar efter någon strategisk allokering, ska beskrivningen innehålla motsvarande uppgifter om den strategi som pensionsstiftelsen i stället arbetar efter.

Organisation för riskstyrning

5 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens organisation för styrning av placeringsrisker. Beskrivningen ska minst innehålla

 1. uppgifter om vilka beslutsinstanser som finns,

 2. en beskrivning av pensionsstiftelsens process för riskstyrning, och

 3. en redogörelse för vilka styrdokument som finns.

Mätning av placeringsrisker

6 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla en beskrivning av pensionsstiftelsens metoder för att mäta marknadsrisker. Beskrivningen ska minst innehålla

 1. uppgifter om metoder för att mäta alla marknadsrisker som inte är försumbara, och

 2. uppgifter om de stresstester och scenarioanalyser av extrema marknadsförändringar eller korrelationsmönster m.fl. som inte beaktas i pensionsstiftelsens grundläggande mätmetoder.

7 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en beskrivning av hur pensionsstiftelsen mäter motpartsrisker och hanterar likviditetsrisker. Beskrivningen ska särskilt ange om stiftelsen får investera i värdepapper som ges ut av en arbetsgivare vars pensionsåtaganden stiftelsen tryggar.

Riskkontroll och riskuppföljning

8 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens processer för riskkontroll och riskuppföljning. De ska minst innehålla

 1. en redogörelse för pensionsstiftelsens uppföljning av placeringsrisker, och

 2. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen säkerställer en fullgod och oberoende riskkontroll.

9 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en beskrivning av de limiter och andra gränsvärden som pensionsstiftelsen har fastställt.

10 §Placeringsriktlinjerna ska i förekommande fall innehålla en beskrivning av hur pensionsstiftelsen arbetar med normal- eller referensportföljer.

11 §Placeringsriktlinjerna ska även innehålla en schematisk beskrivning av pensionsstiftelsens rapportering av placeringsrisker, limiter och andra gränsvärden. Beskrivningen ska ange vilka rapporter som tas fram regelbundet och vad de innehåller. Det ska också framgå vem eller vilka som tar fram rapporterna och vem eller vilka som tar emot dem.

Översyn av placeringsriktlinjerna

12 §Riktlinjerna ska ses över när placeringsstrategin ändras väsentligt.

3 kap. Konsekvensanalysens innehåll

1 §Konsekvensanalysen ska innehålla

 1. en beskrivning av pensionsstiftelsens tillgångar,

 2. en kvantifiering av den avkastning och risk som den valda placeringsstrategin förväntas innebära, och

 3. de beräkningar som kvantifieringen grundar sig på.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:19

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:11) om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser ska upphöra att gälla den 15 december 2019.