FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2015:22 Eurokurs för understödsföreningar

(senast ändrad genom FFFS 2020:23)

1 §Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning av försäkringsrörelselagen (1982:713) som tillämpas av understödsföreningar enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

FFFS (2020:23)

2 §Vid omräkning till svenska kronor av ett belopp som i en författning enligt 1 § har angetts i euro, ska en euro från och med den 31 december varje år anses motsvara det värde i svenska kronor som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och som avser närmast föregående sista dagen i oktober månad.1

För 2020 innebär det att 1 euro motsvarar 10,7498 kronor [red.anm.].

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 december 2015, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:48) om eurokurs ska upphöra att gälla.

2019:27

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

2020:23

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.