FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2018:9 Rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för värdepappersbolag som avses i artikel 4.1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Föreskrifternas innehåll

2 §Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter om kapitalbaskrav som värdepappersbolag som avses i 1 § ska rapportera till Finansinspektionen.

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

3 §Ett värdepappersbolag ska per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december lämna uppgifter om bolagets

  1. kapitalbas, och

  2. memorandumposter.

Om värdepappersbolaget ska tillämpa artiklarna 95.2 och 97.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, ska bolaget dessutom lämna uppgifter om bolagets

  1. kapitalbaskrav (riskvägt exponeringsbelopp), samt

  2. kapitalrelationer och kapitalnivåer.

4 §Uppgifterna i 3 § ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst för periodisk rapportering, enligt anvisningar på myndighetens webbplats.

5 §Uppgifterna i 3 § ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 maj, den 11 augusti, den 11 november och den 11 februari. Uppgifterna ska avse föregående kvartal. Om balansdagen sammanfaller med årsbokslutsdagen ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde kalenderdagen i den andra månaden efter balansdagen.

6 §Om värdepappersbolaget gör ändringar som påverkar uppgifter som rapporterats enligt 3 §, ska bolaget snarast lämna korrekta uppgifter till Finansinspektionen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...