SIC 29 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte tolkningen i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (EU) 2017/1986 – följdändringar vid antagande av IFRS 16 Leases

 • (254/2009/EG) – följdändringar vid antagande av IFRIC 12

Referenser

IFRS 16

Leasingavtal

IAS 1

Utformning av finansiella rapporter

IAS 16

Materiella anläggningstillgångar

IAS 37

Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

IAS 38

Immateriella tillgångar

IFRIC 12

Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster

Frågeställning

1.Ett företag (operatören) kan ingå ett avtal med ett annat företag (överlåtaren) om att tillhandahålla tjänster som ger allmänheten tillgång till betydelsefulla ekonomiska och samhälleliga tjänster. Överlåtaren kan vara ett offentligt eller privatägt företag, inklusive en myndighet. Exempel på uppdragsavtal kan omfatta anläggningar för vattenrening, motorvägar, parkeringsplatser, tunnlar, broar, flygfält och telekommunikationsnät. Exempel på avtal som inte omfattas av denna tolkning är när ett företag uppdrar åt annan att utföra vissa interna tjänster (såsom en kafeteria för anställda, fastighetsunderhåll och redovisnings- eller it-tjänster).

2.Ett avtal som ger allmänheten tillgång till betydelsefulla ekonomiska eller samhälleliga tjänster innefattar vanligen att överlåtaren, för avtalsperioden, till operatören överför rätten att

 1. tillhandahålla tjänster som ger allmänheten tillgång till betydelsefulla ekonomiska eller samhälleliga tjänster, och

 2. i vissa fall, använda vissa materiella, immateriella och finansiella tillgångar,

  i utbyte mot att operatören åtar sig att

 3. tillhandahålla tjänsterna under avtalsperioden i enlighet med vissa bestämmelser och villkor, och

 4. i tillämpliga fall, vid utgången av avtalsperioden återlämna de rättigheter som erhölls när avtalet ingicks och/eller som erhållits under avtalsperioden.

3.Det som kännetecknar ett sådant avtal som omfattas av denna tolkning är att operatören både erhåller rätten och skyldigheten att tillhandahålla tjänster som ger allmänheten tillgång till betydelsefulla ekonomiska eller samhälleliga tjänster.

4.Frågan gäller vilka upplysningar som i ovanstående fall ska lämnas i de finansiella rapporter som upprättas av en operatör och en överlåtare.

5.Vissa synpunkter och krav på upplysningar avseende ett antal typer av avtal som omfattas av denna tolkning behandlas i andra International Financial Reporting Standards (IAS 16 är tillämplig vid förvärv av fastigheter, maskiner och inventarier, IFRS 16 är tillämplig vid leasing av tillgångar och IAS 38 är tillämplig vid förvärv av immateriella tillgångar). Ett avtal om att tillhandahålla tjänster som ger allmänheten tillgång till betydelsefulla ekonomiska och samhälleliga tjänster, kan emellertid omfatta avtal som ska verkställas längre fram och som inte omfattas av någon International Financial Reporting Standard, såvida inte avtalen är förlustbringande, i vilket fall IAS 37 är tillämplig. Därför anger denna tolkning ytterligare krav på upplysningar om avtal som ger allmänheten tillgång till betydelsefulla ekonomiska eller samhälleliga resurser.

Beslut

6.Alla aspekter av ett avtal om tillhandahållande av tjänster som ger allmänheten tillgång till betydelsefulla ekonomiska eller samhälleliga tjänster ska beaktas när ett företag fastställer vilka upplysningar som ska lämnas. En operatör och en överlåtare ska ange följande i varje redovisningsperiod:

 1. En beskrivning av avtalet.

 2. En redogörelse för viktiga avtalsvillkor som kan påverka storleken på, tidpunkten för samt den risk som är förknippad med framtida betalningar (exempelvis avtalsperiodens längd, tidpunkten för ändring av priser och grunderna för hur ändring av priser och omförhandling av avtalsvillkor fastställs).

 3. Innebörden och omfattningen (exempelvis kvantiteter, tidsperiod eller belopp beroende på vad som är tillämpligt) av

  1. rätten att använda vissa tillgångar,

  2. förpliktelser att tillhandahålla eller rätten att erhålla tjänster,

  3. förpliktelser att förvärva eller uppföra anläggningar,

  4. förpliktelser att överlämna eller rätten att erhålla vissa angivna tillgångar vid avtalsperiodens slut,

  5. villkor om avtalets förlängning eller upphörande, och

  6. andra rättigheter och förpliktelser (såsom större underhållsarbeten).

 4. Förändringar i avtalet som inträffat under perioden.

 5. Hur tjänsteavtalet har klassificerats.

6A.Operatören ska lämna upplysning om summan av intäkter och vinster och förluster som redovisats under perioden då entreprenadtjänster utförts i utbyte mot en finansiell eller immateriell tillgång.

7.De upplysningar som ska lämnas i enlighet med punkt 6 ovan, ska lämnas för varje enskilt avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster eller för grupper av likartade avtal. En grupp av likartade avtal omfattar avtal om att tillhandahålla tjänster av likartat slag (exempelvis att uppbära vägavgifter, teletjänster eller vattenrening).

Ikraftträdande

Denna tolkning träder i kraft den 31 december 2001.

Ett företag ska tillämpa ändringarna i punkt 6 e och 6A för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2008 eller senare. Om ett företag tillämpar IFRIC 12 på en tidigare period, ska ändringarna tillämpas på denna tidigare period.

Genom IFRS 16, utfärdad i januari 2016, ändrades punkt 5. Ett företag ska tillämpa den ändringen när det tillämpar IFRS 16.