STANDARD FÖR NÄRALIGGANDE TJÄNSTER

SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information

(senast ändrad genom FAR N 2020:18)

Syftet med denna standard

Denna standard baseras på den version av den internationella standarden om uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information, ISRS 4400 (f.d. ISA 920), som gällde i november 2004 med undantag för hänvisning till svenska förhållanden i punkt 7 (SE-markerad).

Syftet med och användningsområdet för standarden framgår av de inledande punkterna 1, 2 och 3 i standarden.

Inledning

1.Syftet med denna standard för näraliggande tjänster (SNT) är att lägga fast standarder för och ge vägledning om dels revisorns1 professionella ansvar vid uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande ekonomisk information, dels formen för och innehållet i den rapport som revisorn lämnar vid ett sådant uppdrag.

Som anges i Internationellt ramverk för bestyrkandeuppdrag, så används termen revisor genomgående i ISA när såväl revision som näraliggande tjänster beskrivs. Denna referens till revisorn ska inte uppfattas så att även de näraliggande tjänsterna nödvändigtvis behöver utföras av den som reviderar företagets finansiella rapporter.

2.Denna SNT avser uppdrag som rör ekonomisk information. Men den kan också ge värdefull vägledning för uppdrag som avser icke-ekonomisk information, förutsatt att revisorn har tillräcklig kunskap om ämnet i fråga och att det finns rimliga kriterier som iakttagelserna kan ställas mot. Denna SNT ska läsas tillsammans med Internationellt ramverk för bestyrkandeuppdrag. Den vägledning som finns i ISA kan vara värdefull för revisorn vid tillämpningen av denna SNT.

3.Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse kan innebära att revisorn genomför granskningsåtgärder på enskilda poster i ekonomisk information (t.ex. leverantörsskulder, kundfordringar, inköp från närstående parter samt försäljning och resultat för en rörelsegren i ett företag), en finansiell rapport (t.ex. en balansräkning) eller till och med en komplett uppsättning av finansiella rapporter.

Målet för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse

4.Målet för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse är att revisorn ska vidta de granskningsåtgärder av revisionskaraktär som revisorn, företaget och eventuell tredje man har kommit överens om samt rapportera de faktiska iakttagelserna.

5.Eftersom revisorn endast rapporterar de faktiska iakttagelserna vid de särskilt överenskomna granskningsåtgärderna bestyrker han eller hon ingenting. I stället bedömer användarna av rapporten själva de granskningsåtgärder och iakttagelser som revisorn rapporterat och drar sina egna slutsatser av hans eller hennes arbete.

6.Rapporten är förbehållen de parter som har kommit överens om vilka åtgärder som ska vidtas, eftersom andra som inte känner till orsakerna till granskningsåtgärderna kan misstolka resultaten.

Allmänna principer för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse

7SE.Revisorn ska iaktta god revisorssed och de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar. Etiska principer för revisorns professionella skyldigheter är för denna typ av uppdrag:

 1. integritet,

 2. objektivitet,

 3. professionell kompetens och omsorg,

 4. tystnadsplikt, och

 5. professionellt uppträdande.

Oberoende är inte något krav vid uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, men villkoren eller målen för ett uppdrag eller nationell standard kan kräva att revisorn ska uppfylla oberoendekraven enligt styrande etiska regler. I de fall revisorn inte är oberoende uppger han eller hon detta i rapporten över faktiska iakttagelser. Styrande etiska regler finns i revisorslagen (2001:883), förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) samt i Revisorsinspektionens föreskrifter. FAR har utformat regler till vägledning för FAR-medlemmarnas skyldighet att följa god revisorssed, FARs etikregler. Dessa regler har ett innehåll som i sak väl ansluter till IFACs standard.

(FAR N 2020:18)

8.Revisorn ska genomföra ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse i enlighet med denna SNT och villkoren för uppdraget.

Att bestämma villkoren för uppdraget

9.Revisorn ska, tillsammans med representanter för företaget och vanligtvis också de andra parter som kommer att få kopior av rapporten över faktiska iakttagelser, se till att det finns en klar förståelse av de överenskomna granskningsåtgärderna och uppdragsförhållandena. Frågor att komma överens om innefattar

 • uppdragets karaktär, innefattande det faktum att de granskningsåtgärder som vidtas inte är en revision eller en översiktlig granskning och att revisorn därför inte bestyrker något,

 • uppdragets syfte,

 • identifiering av den ekonomiska information som ska granskas enligt den särskilda överenskommelsen,

 • de särskilda granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden,

 • den förväntade utformningen av rapporten över faktiska iakttagelser, samt

 • begränsningar när det gäller spridningen av rapporten över faktiska iakttagelser. Om en sådan begränsning skulle stå i konflikt med eventuella legala krav, accepterar revisorn inte uppdraget.

10.Under vissa förhållanden, t.ex. när regelutfärdande myndigheter, branschföreträdare och företrädare för revisorsyrket har kommit överens om granskningsåtgärderna, kan revisorn kanske inte diskutera dem med alla parter som kommer att få rapporten. I sådana fall kan revisorn överväga att t.ex. diskutera de granskningsåtgärder som ska vidtas med lämpliga representanter för inblandade parter, gå igenom relevant korrespondens från sådana parter eller sända dem ett utkast till rapport av den typ som kommer att lämnas.

11.Det ligger i både kundens och revisorns intresse att revisorn skickar ett uppdragsbrev som dokumenterar de viktigaste villkoren för uppdraget. Ett uppdragsbrev bekräftar att revisorn accepterar uppdraget och är till hjälp för att undvika missförstånd om sådana frågor som uppdragets mål, inriktning och omfattning, omfattningen av revisorns skyldigheter samt formen för de rapporter som ska lämnas.

12.De frågor som behandlas i uppdragsbrevet innefattar

 • en uppräkning av de granskningsåtgärder som ska vidtas enligt överenskommelsen mellan parterna och

 • ett uttalande att spridningen av rapporten över faktiska iakttagelser begränsas till de uppräknade parter som har kommit överens om den granskning som ska utföras.

Revisorn kan dessutom överväga att till uppdragsbrevet bifoga ett utkast till rapport över faktiska iakttagelser av den typ som kommer att lämnas. Ett exempel på ett uppdragsbrev finns i bilaga 1 till denna SNT.

Planering

13.Revisorn ska planera arbetet så, att uppdraget utförs på ett effektivt sätt.

Dokumentation

14.Revisorn ska dokumentera sådana viktiga förhållanden som ger bevis till stöd för de faktiska iakttagelser som rapporteras och som visar att uppdraget utförts i enlighet med denna SNT och uppdragsvillkoren.

Granskningsåtgärder och bevis

15.Revisorn ska genomföra de granskningsåtgärder som man kommit överens om och använda de bevis som han eller hon har fått fram som grund för rapporten över faktiska iakttagelser.

16.De åtgärder som vidtas i ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse kan innefatta

 • förfrågningar och analyser,

 • kontrollräkningar, jämförelser och andra kamerala kontroller av riktighet,

 • observation,

 • inspektion, samt

 • inhämtande av bekräftelser.

Bilaga 2 i denna SNT är ett rapportexempel som innehåller en förteckning över granskningsåtgärder som kan vidtas som en del av ett typiskt uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.

Rapportering

17.Rapporten från ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse måste beskriva syftet och granskningsåtgärderna så detaljerat att läsaren förstår det utförda arbetets karaktär och omfattning.

18.Rapporten över faktiska iakttagelser ska innehålla

 1. rubrik,

 2. mottagare (vanligtvis den kund som givit revisorn uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse),

 3. identifiering av den särskilda information, ekonomiska eller icke-ekonomiska, som blivit föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna,

 4. ett uttalande att den granskning som utförts är den som är överenskommen med mottagaren,

 5. ett uttalande att uppdraget utförts enligt den standard för näraliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse,

 6. ett uttalande, när det är relevant, att revisorn inte är oberoende gentemot företaget,

 7. identifiering av syftet med att utföra granskning enligt särskild överenskommelse,

 8. en uppräkning av de särskilda granskningsåtgärder som genomförts,

 9. en beskrivning av revisorns faktiska iakttagelser, inklusive en tillräckligt detaljerad beskrivning av de fel och avvikelser som påträffats,

 10. ett uttalande att den granskning som genomförts varken är en revision eller en översiktlig granskning och att revisorn därför inte bestyrker något,

 11. ett uttalande att om revisorn utfört ytterligare granskning, en revision eller en översiktlig granskning, skulle andra förhållanden kanske ha kunnat bli uppdagade och ha rapporterats,

 12. ett uttalande att rapporten är begränsad till de parter som har kommit överens om vilken granskning som ska utföras,

 13. ett uttalande, när det är tillämpligt, att rapporten endast avser de delar, konton, poster eller den ekonomiska eller icke-ekonomiska information som angivits och att den inte omfattar företagets finansiella rapporter i sin helhet,

 14. datum för rapporten,

 15. revisorns ortsangivelse,

 16. revisorns underskrift.

Bilaga 2 i denna SNT innehåller ett exempel på rapport över faktiska iakttagelser i ett uppdrag att utföra granskning av ekonomisk information enligt särskild överenskommelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

FAR N 2020:18

Denna ändringar träder i kraft den 15 juli 2020.

Ändringsförteckning

FAR N 2020:18

Bilaga 1 Exempel på uppdragsbrev om ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse

SNT 4400 Bilaga 1 exempel

Avsikten med det brev som följer är att det ska användas som vägledning tillsammans med punkt 9 i denna SNT och inte att det ska vara ett standardbrev. Ett uppdragsbrev måste anpassas till kraven och förhållandena i det enskilda fallet.

Datum

Till styrelsen eller vederbörande representanter för kunden som givit revisorn uppdraget.

SNT 4400 är för närvarande den enda standarden för granskning enligt särskild överenskommelse. Istället för texten i IAASBs exempel anges ”Vårt uppdrag kommer att utföras enligt SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information”. Om uppdraget huvudsakligen avsett granskning av annan information än finansiell information används istället texten ”Vårt uppdrag kommer att utföras med vägledning av SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information, och vi kommer att ange detta i vår rapport”.

Avsikten med detta brev är att bekräfta hur vi uppfattat villkoren och målen för vårt uppdrag samt karaktären och begränsningarna när det gäller de tjänster som vi tillhandahåller. [Vårt uppdrag kommer att utföras enligt den standard för näraliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse]2, och vi kommer att ange detta i vår rapport.

Vi har kommit överens om att vidta följande granskningsåtgärder och rapportera de faktiska iakttagelserna vid vårt arbete:

(Beskriv de granskningsåtgärder som ska genomföras med hänsyn till karaktär, omfattning och förläggning i tiden och ange särskilt, där så är tillämpligt, de dokument och bokföringshandlingar som ska läsas, de personer som ska kontaktas och de parter från vilka bekräftelser kommer att inhämtas.)

Avsikten med de granskningsåtgärder som vi vidtar är enbart att de ska vara till hjälp för Er vid (ange syftet). Vår rapport ska inte användas för något annat syfte och är enbart till för Er information.

Om den huvudsakliga delen av uppdraget avser annat än granskning av finansiell information används istället följande text: ”De granskningsåtgärder som vi genomför motsvarar inte ett uppdrag där uttalande lämnas med rimlig eller begränsad säkerhet enligt ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information, och därför kommer vi inte heller att bestyrka något”.

De granskningsåtgärder som vi genomför motsvarar inte sådan revision eller översiktlig granskning som utförs enligt International Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE3, och därför kommer vi inte heller att bestyrka något.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med Er personal och räknar med att personalen kommer att förse oss med de uppgifter, den dokumentation och annan information som vi begär i samband med vårt uppdrag.

Vårt arvode, som kommer att faktureras efterhand som arbetet fortskrider, baseras på den tid som behövs för de personer som arbetar med uppdraget plus utlägg för kostnader. De individuella timdebiteringarna varierar med hänsyn till det ansvar samt den erfarenhet och yrkesskicklighet som krävs.

Vi ber Er underteckna och skicka tillbaka den bifogade kopian av detta brev som en bekräftelse på att det stämmer överens med Er uppfattning om villkoren för uppdraget, inklusive de särskilda granskningsåtgärder som vi har kommit överens om ska genomföras.

XYZ & Co

Bekräftas å ABC-bolagets vägnar av

(underskrift)

………

Namn och titel

Datum

Bilaga 2 Exempel på rapport över faktiska iakttagelser vid granskning av leverantörsskulder

SNT 4400 Bilaga 2 exempel

RAPPORT ÖVER FAKTISKA IAKTTAGELSER

Till (dem som givit revisorn uppdraget)

SNT 4400 är för närvarande den enda standarden för granskning enligt särskild överenskommelse. Istället för texten i IAASBs exempel anges ”Vårt uppdrag har utförts enligt SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information”. Om den huvudsakliga delen av uppdraget avsett granskning av annan information än finansiell information används istället texten ”Vårt uppdrag har utförts med vägledning av SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information”.

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan rörande leverantörsskulderna i ABC-bolaget per (datum) enligt bifogade sammanställningar (visas inte i detta exempel). [Vårt uppdrag har utförts enligt den standard för näraliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.]4 Granskningsåtgärderna har vidtagits enbart för att hjälpa Er att bedöma leverantörsskuldernas riktighet och sammanfattas enligt följande:

1. Vi har kontrollerat summeringen av leverantörsreskontran per (datum) för ABC-bolaget och jämfört totalen med saldot på motsvarande konto i huvudboken.

2. Vi har jämfört bifogade förteckning (visas inte i exemplet) över större leverantörer och skuldbeloppet till dem per (datum) med motsvarande namn och belopp i reskontran.

3. Vi har skaffat kontoutdrag från leverantörer eller begärt att leverantörer ska bekräfta utestående belopp per (datum).

4. Vi har jämfört dessa utdrag eller bekräftelser med beloppen enligt punkt 2. För belopp som inte stämde överens har vi skaffat avstämningar från ABC-bolaget. För dessa avstämningar har vi identifierat och förtecknat de utestående fakturor, kreditnotor och checkar som var för sig översteg xxx kronor. Vi har identifierat och granskat de fakturor och kreditnotor som företaget tagit emot därefter och de checkar som ställts ut därefter och försäkrat oss om att de de facto var förtecknade som utestående på avstämningarna.

Vi har gjort följande iakttagelser:

a) När det gäller punkt 1 fann vi att summeringen var riktig och att totalbeloppet stämde överens.

b) När det gäller punkt 2 fann vi att de belopp som jämfördes stämde överens.

c) När det gäller punkt 3 fann vi att det fanns kontoutdrag från samtliga leverantörer.

d) När det gäller punkt 4 fann vi att beloppen stämde överens eller, för de belopp som inte stämde överens, att ABC-bolaget hade gjort avstämningar och att kreditnotor, fakturor och utestående checkar över xxx kronor var riktigt förtecknade som avstämningsposter, allt med följande undantag:

(Beskriv undantagen.)

Om den huvudsakliga delen av uppdraget avser annat än granskning av finansiell information används istället följande text: ”Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är ett uppdrag där uttalande lämnas med rimlig eller med begränsad säkerhet enligt ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information bestyrker vi inget om leverantörsskulderna per (datum)”.

[Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt International Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE bestyrker vi inget om leverantörsskulderna per (datum).]5

Om den huvudsakliga delen av uppdraget avser annat än granskning av finansiell information används istället följande text: ”Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört ett uppdrag där uttalande lämnas med rimlig eller med begränsad säkerhet enligt ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till vår kännedom och ha rapporterats till Er”.

[Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enligt International Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enligt ISRE skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till vår kännedom och ha rapporterats till Er.]6

Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport och för Er information, och den ska inte användas för något annat syfte eller spridas till andra parter. Rapporten gäller endast de konton och poster som angivits ovan och omfattar inte någon av ABC-bolagets finansiella rapporter i sin helhet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...