Innehåll

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

1 §Av 3–6 §§ fastighetsmäklarförordningen (2011:668) framgår vilka krav som ställs på den som från en EES-stat eller Schweiz förflyttar sig till Sverige för att här vara tillfälligt verksam som fastighetsmäklare, vilka uppgifter en underrättelse om sådan verksamhet ska innehålla, vilka bevis och intyg som ska fogas till den och vad som gäller när en sådan mäklare anses registrerad enligt 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666).

2 §Bevis enligt 4 § andra stycket 1 fastighetsmäklarförordningen (2011:668) om mäklarens nationalitet utgörs av en kopia av mäklarens pass eller motsvarande handling som visar nationaliteten. Beviset kan också utgöras av ett intyg om mäklarens nationalitet som är utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller erkänd yrkesorganisation i det landet.

3 §Bevis enligt 4 § andra stycket 2 fastighetsmäklarförordningen (2011:668) om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) utgörs av ett intyg från försäkringsbolaget.

I intyget ska den sökandes namn och personnummer eller födelsedatum vara angivet. Dessutom ska det framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen eller om den gäller för förmedling av enbart hyresrätter.

4 §Intyg enligt 4 § andra stycket 3 fastighetsmäklarförordningen (2011:668) om att mäklaren uppfyller kraven enligt 3 § samma förordning på laglig etablering eller verksamhetsutövning som fastighetsmäklare ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller erkänd yrkesorganisation i det landet.

Det ska framgå av intyget om verksamheten omfattat förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller om den har varit begränsad till förmedling av enbart hyresrätter.

5 §Bevisen och intygen enligt 3 och 4 §§ ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Även sådana handlingar på engelska kan godtas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...