MIGRATIONSVERKETS FÖRESKRIFTER

MIGRFS 2008:4 Bemyndigande för utlandsmyndigheter att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige

Inledande bestämmelse

En utlänning ska ha arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta i Sverige, om han eller hon inte är undantagen från denna skyldighet enligt bestämmelser i utlänningslagen (2006:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

Dessa föreskrifter reglerar handläggningen av vissa ärenden om arbetstillstånd vid de svenska utlandsmyndigheterna.

Bemyndigande

1 §En utlandsmyndighet får bevilja arbetstillstånd för högst tre månader under de förutsättningar som anges i 2 och 3 §§. I förekommande fall får myndigheten även bevilja visering för samma tid som arbetstillståndet gäller.

2 §En ansökan om arbetstillstånd ska göras på Migrationsverkets blankett för detta. Till ansökan ska bifogas en inbjudan eller bekräftelse från företaget i Sverige som beskriver syftet med vistelsen.

3 §För att arbetstillstånd ska beviljas krävs:

  • att den sökande är anställd vid en större internationell koncern i utlandet,

  • att ansökan avser praktik eller liknande under högst tre månader hos ett företag i Sverige som ingår i koncernen,

  • att arbetsgivaren i utlandet intygar vad den sökande ska göra i Sverige, och

  • att företaget i utlandet eller i Sverige garanterar kostnaderna för resa och uppehälle i Sverige.

Med praktik eller liknande avses i denna föreskrift även internutbildning och kompetensutveckling som sker i företagets lokaler.

Överlämnande till Migrationsverket

4 §En utlandsmyndighet som anser att en ansökan om arbetstillstånd inte kan bifallas eller är osäker på hur ansökan bör bedömas, ska lämna över den till Migrationsverket för avgörande. När ett ärende lämnas över ska myndigheten ange orsaken till överlämnandet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...