I år har bolagsskatten för aktiebolag sänkts rejält – från 26,3 till 22 procent.

Men som bekant är det förra året som deklareras nu, och därför slår inte sänkningen igenom än. Däremot finns det flera möjligheter för företagare att utnyttja skattesänkningen redan nu – i 2012 års deklaration. De går alla ut på att minska vinsten 2012, antingen genom att låta kostnader belasta det året eller att skjuta fram delar av vinsten till nästa år.

6 tips på hur du kan utnyttja skattesänkningen redan nu

1 Köpta grejer

Kostnaden för de inventarier – alltifrån produktionsanläggningar till verktyg – du köpte 2012 som antingen har ett mindre värde (understigande ett halvt prisbasbelopp, 22.000 kronor exklusive moms) eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år kan du dra av i sin helhet 2012. Det får du extra fördel av i år eftersom det sänker vinsten för 2012. Andra inventarier kostnadsförs genom årliga värdeminskningsavdrag och för 2012 kan det vara lämpligt att maximera dessa för att därigenom minska årets vinst.

2 Tantiem (lönetillägg)

Ett tantiem är en avsättning för lönetillägg som görs i bokföringen och sänker resultatet. Året efter fattas beslut på bolagsstämman och först därefter kommer lönetillägget att faktiskt betalas ut. Det här kan alltså göras i bokslutet för år 2012 och därmed minska vinsten och bolagsskatten. Bolaget betalar arbetsgivaravgifter i samband med utbetalningen och först 2014 tar man upp tantiemet till beskattning i den deklaration som lämnas då. Så kan du styra över hur mycket lön du vill ta ut 2013 med hänsyn till bolagets resultat, skatt på lön med mera. Tantiemet innebär att det vid årsskiftet finns ett lönekrav som tjänats in under 2012. Det handlar alltså inte om något förskott på lön för kommande år som bokas upp i bokslutet.

3 K2 eller K3

Det omdiskuterade valet mellan K2- och K3-regelverket kan få betydelse för möjligheterna att utnyttja skattefördelar eftersom vi i Sverige har en stark koppling mellan redovisning och skattens beräkning. Till exempel kan man i konsult- eller byggbranschen påverka hanteringen av pågående arbeten på löpande räkning och till fast pris. För de företag som har garantiåtaganden mot kunder i sina avtal, kan det vara viktigt att se över hur mycket garantireserver som kan göras.

4 Periodiseringsfonder

Med hjälp av periodiseringsfonder kan du jämna ut företagets resultat mellan åren. Det är egentligen en ren bokföringshistoria som sker på papperet. Till årets delaration kan den användas för att skjuta upp en del av vinsten 2012 till 2013 då bolagsskatten är lägre – eller någon annan gång de kommande sex åren. Ett aktiebolag får dra av maximalt 25 procent av årets skattemässiga vinst till en periodiseringsfond. Du kan således sätta av delar av vinsten till periodiseringsfond för 2012, då skatten på vinsten skulle varit 26,3 procent. Sedan tar du upp samma belopp till beskattning någon gång inom sex år när skatten endast är 22 procent. Kom dock ihåg att det kostar – en så kallad schablonintäkt – för aktiebolag att på det här sättet ”låna” skatt av staten.

5 Semesterlön

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till semesterlön med 12 procent av den intjänade lönen. På samma sätt har en arbetande delägare som får lön från sitt aktiebolag rätt till betald semesterledighet. Den här skulden och kostnaden till en delägare för intjänad semesterlön och arbetsgivaravgifter kan tas upp som en skuld och kostnad i bokslutet 2012, med följden att det minskar vinsten 2012.

6 Fastighetskostnader

Kostnader på fastigheter dras antingen av direkt som reparation och underhåll eller över en längre period i form av värdeminskningsavdrag (normalt 2 – 4 procent per år). Åtgärder som skattemässigt utgör reparation kan emellertid ge möjlighet till skattemässigt direktavdrag även om utgiften skrivs av successivt i bokföringen genom värdeminskningsavdrag. Med den sänkta bolagsskatten kan det därför finnas all anledning att se om det finns förutsättningar att ändra den skattemässiga hanteringen av bolagets fastigheter.