Resultat nr 10 2016

Frågor och svar

Får jag sätta upp kameraövervakning på jobbet?

Jag har haft problem med stölder från företagets lager och har kommit fram till att jag vill sätta upp övervakningskameror. Är det bara att sätta upp dem eller krävs tillstånd?

All information som du behöver om kameraövervakning hittar du på www.datainspektionen.se. Generellt kan man säga att det inte krävs tillstånd för att kameraövervaka platser dit allmänheten inte har tillträde. På en arbetsplats kan det till exempel handla om lagerutrymmen eller kontor. Det är upp till arbetsgivaren att se till att kraven enligt kameraövervakningslagen uppfylls. Det är viktigt att komma ihåg att för att det ska vara tillåtet att använda sig av kameraövervakning krävs att behovet av övervakning väger tyngre än integritetsintresset på arbetsplatsen. Eftersom anställda har ett starkt intresse av att slippa bli kameraövervakade på jobbet betyder det att det är arbetsgivarens sak att visa att det finns starka skäl för övervakningen, och att problemen inte går att lösa med mindre ingripande åtgärder. Om du sätter upp en kamera är det också viktigt att du upplyser om det genom tydlig skyltning.

Vad gäller kring alternativregeln?

Jag driver ett litet bolag som tillämpar K2-regelverket. Tidigare år har vi tillämpat alternativregeln vid intäktsredovisningen av våra uppdrag på löpande räkning. Nu har jag hört att det är förändringar på gång, när det gäller alternativregeln. Måste jag byta metod nu?

Bokföringsnämnden har beslutat att alternativregeln inte länge ska vara tillåten för uppdrag på löpande räkning i redovisningen. Ändringen innebär att intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Förändringen träder i kraft för räkenskapsår som avslutas efter 10 juli 2016. I Resultat nummer 9/2016 finns en längre artikel om vad det innebär att alternativregeln upphör. Om du är osäker kan det också vara bra att diskutera frågan med din revisor eller redovisningskonsult.

Hur arkiverar jag på ett betryggande sätt?

Jag har fått information från min redovisningskonsult att jag ska arkivera allt mitt räkenskapsmaterial. I Bokföringslagen kan jag läsa att detta ska förvaras på betryggande sätt, men nu blir jag lite osäker. Exakt vad innebär det att arkivera på betryggande sätt?

I Bokföringsnämndens allmänna råd som behandlar bokföring (BFNAR 2013:2) står det i kapitel 8 om vad som avses med betryggande sätt. Informationen ska förvaras och transporteras på ett sätt som ger ett godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt.

Vad som är förvaring på betryggande sätt får bedömas utifrån förhållandena i det enskilda fallet och är beroende av räkenskapsinformationen, företaget och den plats där informationen förvaras. En bedömning måste därför alltid göras av riskerna för att informationen ska förstöras eller förkomma. Även räkenskapsinformationens betydelse och möjligheterna att återskapa den är faktorer som du måste ta hänsyn till.

I Bokföringsnämndens allmänna råd nämns att ett kontor i en kontorsfastighet eller i en villafastighet normalt är godtagbart som förvaringsplats för merparten av den räkenskapsinformation som förekommer i ett företag. Däremot är i normalfallet förvaring i en fastighet som inte står under regelbunden uppsikt, till exempel en fritidsfastighet eller förvaring i ett parkerat fordon, inte godtagbar förvaring.

Ytterligare vägledning finns i BFNAR 2013:2, punkt 8.1.

Får företaget betala taxi till personalfesten?

Vi är ett företag med ett fåtal anställda som alltid haft vår personalfest på kontoret. Till våren funderar vi på att ha personalfesten i en festlokal i stället. Problemet är att det inte finns några bra allmänna kommunikationer nära lokalen och nu undrar mina anställda om företaget står för taxikostnaderna. Vad bör jag tänka på?

Om personalfesten hålls på arbetsplatsen ska utgiften för taxiresan hanteras som en lönekostnad eftersom en resa mellan bostaden och arbetsplatsen alltid är en arbetsresa, det vill säga en privat resa. I det fallet ska den anställde beskattas för marknadsvärdet av taxiresan.

Men, om det som i ert fall handlar om en utgift för taxi mellan en hyrd lokal eller restaurang och den anställdes bostad ska utgiften hanteras som en resekostnad. Det innebär att företaget får fullt avdrag för utgiften. Resan betraktas som en tjänsteresa och den anställde ska inte beskattas för värdet av resan.