Innehåll

Resultat nr 4 2016

Avdrag eller inte på valutaförluster

Interna valutaförluster inom en koncern kan vara avdragsgilla. Men bara så länge som det inte handlar om näringsbetingade andelar.

Utdelning och vinst till moderbolag från onoterade dotterbolag är skattefri. Det innebär samtidigt att kostnaderna hänförliga till innehavet, som exempelvis en valutaförlust vid avyttring av andelarna, inte är avdragsgill. Detsamma gäller noterade bolag om röstetalet ägs till mer än tio procent av moderbolaget eller om andelarna är betingade av moderbolagets rörelse, alltså ”näringsbetingade”.

I februari tog Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i två fall ställning till om avdrag kunde medges för valutaförluster på koncerninterna fordringar.

Det första fallet gällde ett svenskt aktiebolag med ett brittiskt dotterbolag som redovisade i amerikanska dollar. Vid en avveckling av dotterbolaget befarades valutaförluster och frågan var om dessa kunde dras av med hänvisning till att det svenska avdragsförbudet stred mot EU-rätten. Skatterättsnämnden bedömde att det svenska avdragsförbudet inte stred mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet. Valutakursförlusten kunde inte dras av eftersom en motsvarande vinst inte hade beskattats. De negativa effekter som hade uppkommit av valutaförändringar i det här fallet kunde alltså inte bero på det svenska skattesystemet.

Högsta förvaltningsdomstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen som inte ansåg att det stred mot EU:s fördrag att vägra avdrag för kapitalförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar som berodde på valutaförlust. HFD vägrade sålunda bolaget avdrag för valutaförlusten vid försäljningen av de näringsbetingade andelarna.

Det andra fallet gällde inte näringsbetingade andelar utan en fordran mellan företag i intressegemenskap. Här rörde det sig om ett svenskt holdingbolag som redovisade i euro, som via en finsk filial ägde ett svenskt dotterbolag. Det svenska holdingbolaget frågade Skatterättsnämnden hur valutakursförändringarna skulle behandlas vid beskattningen när dotterbolaget skulle amortera på fordran. Då uppkom också frågan: omfattades en valutaförlust av avdragsförbudet och stred det i så fall mot EU-rätten att vägra avdrag för förlusten.

Både Skatterättsnämnden och HFD bedömde att fordran utgjorde en kapitaltillgång och att en valutaförlust skulle omfattas av avdragsförbudet inom en intressegemenskap. Efter att ha inväntat svaret från EU-domstolen i fallet ovan bedömde HFD att avdragsförbudet i det här fallet stred mot EU-rätten och att avdrag för förlusten därför borde medges eftersom den ekonomiska risken annars ökar för ett företag som har fordringar i euro jämfört med svenska kronor. KPMG förde bolagets talan i målet och konstaterade i samband med domen följande.

”Avseende avdragsförbudet för fordringar konstaterar dock HFD att detta endast är tillämpligt på valutakursförluster och att det inte finns någon motsvarande bestämmelse om skattefrihet för valutakursvinster. Detta skapar en situation där vinster beskattas, medan förluster inte kan dras av. Detta innebär en skillnad jämfört med (det första fallet), där behandlingen av vinster och förluster var symmetrisk. HFD ansåg vidare att det är kapitalrörelsefriheten och inte etableringsfriheten som är tillämplig i detta fall ... Enligt HFD:s mening utgör avdragsförbudet därmed en inskränkning av kapitalrörelsefriheten som inte kan rättfärdigas.

Skatterättsnämnden, 12 maj 2015, DNR 47-14/D.

Lisa Bergman

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...