Resultat nr 4 2016

Olika roller olika ansvar

Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag

Styrelsen

Styrelsen ska ansvara för bolagets organisation och förvaltning, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt se till att organisationen är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Det är styrelsen som ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningen upprättas och lämnas in till Bolagsverket. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan.

Styrelseordföranden

Styrelsens ordförande har, utöver samma ansvar som ledamöterna, även ansvar för att leda styrelsens arbete, se till att sammanträden hålls när det behövs och bevaka att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter.

Styrelsesuppleanterna

Huvudregeln är att suppleanten endast ansvarar för beslut som fattas när han eller hon har tjänstgjort i styrelsen. När suppleanten ersätter en ordinarie styrelseledamot har personen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna

Ledamöterna har ett solidariskt ansvar för företagets förvaltning. Den som åtagit sig uppdraget kan inte säga att det bara är av formell natur eller att hen inte förstått innebörden av uppdraget.

En styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. Ledamöterna kan även dömas till ett personligt betalningsansvar, exempelvis om årsredovisningen inte skickas in i tid till Bolagsverket eller om en kontrollbalansräkning inte upprättas när bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Aktieägarna

Aktieägarna har rätt att vara med och besluta om bolagets verksamhet genom bolagsstämman, som är aktiebolagets högst beslutande organ. En aktieägare kan i princip bara förlora det belopp som han eller hon har tecknat sina aktier för, men det finns undantagssituationer. Aktieägare som deltar i ett beslut om att fortsätta verksamheten trots att bolaget är skyldigt att gå i likvidation blir solidariskt betalningsansvariga med styrelsen.

Verkställande direktören

Vd:n ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd:n ansvarar även för att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lagen samt att förvaltningen av bolagets medel är betryggande. Precis som styrelseledamöterna kan vd:n under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig och personligt betalningsansvarig.

Revisorn

Revisorns ansvar är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:ns förvaltning. Därefter ska revisorn periodiskt uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av den i revisionen genomförda granskning. Revisorn har en skyldighet att rapportera misstankar om vissa brott som han eller hon upptäcker vid sin granskning av bolaget.

Redovisningskonsulten

Redovisningskonsultens arbete är inte lagreglerat på samma sätt som revisorns. Även ett företag som outsourcar hela sin redovisning till en redovisningskonsult har fortfarande ansvaret för att fullgöra sin bokföringsskyldighet. Redovisningskonsulten har dock ett rådgivaransvar och arbetet ska följa bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning.

Källa: Aktiebolagslagen, Bolagsverket, Revisorsnämnden, FAR

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...