Innehåll

Resultat nr 1 2017

Erbjud alltid kunden kvitto

Att registrera försäljningen i kassaregistret men inte ge kunden kvitto kan stå företagaren dyrt. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det är rätt av Skatteverket att påföra en restaurang full kontrollavgift efter att restaurangen missat kvittot till fem kunder.

Det kan bli dyrt för företagaren om inte bolaget har ordning på sina rutiner kring kvittohanteringen. En företagare som omfattas av skatteförfarandelagens regler om kassaregister är skyldig att ha rutiner som säkerställer att kunden erbjuds kvitto i samband med köp.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen prövat en fråga som rör fullt uttagen kontrollavgift då framtaget kvitto inte erbjöds kunden. En restaurang i Göteborg fick kontrollbesök av Skatteverket. Två tjänstemän från Skatteverket, samt ytterligare tre kunder, erbjöds inte kvitto. I stället slängdes kvittot direkt i papperskorgen enligt Skatteverkets kontrollanter.

Skatteverket påförde restaurangen full kontrollavgift, och menade att det inte var tillräckligt att försäljningen registerats i bolagets kassaregister.

Restaurangägaren försvarade sig med att rutinen var att lägga kvittot på disken framför kunden och överklagade till förvaltnings-rätten som beslutade att sätta ner kontrollavgiften från 10.000 kronor till 5.000 kronor.

Skatteverket överklagade då till kammarrätten. Där blev tongångarna annorlunda. Kammarrätten skriver i sin dom att en näringsidkare kan påföras kontrollavgift på olika grunder, bland annat för att kunder inte erbjudits kvitto. Kammarrätten ansåg inte att det framkommit några skäl som gjorde det oskäligt att ta ut full kontrollavgift.

Frågan fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen som nu har meddelat sin dom. Att bolaget inte erbjudit fem av 16 kunder kvitto under en halvtimme innebär att bolaget brustit mot kvittokravet i skatteförfarandelagen. Därmed finns också grund för Skatteverket att ta ut kontrollavgift.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att en full kontrollavgift inte är oskälig, trots att bolaget bara brustit i sista ledet i kvittokravet. Bolaget ska därför betala full kontrollavgift. Eftersom rättsfallet gäller 2014 är kontrollavgiften 10.000 kronor. 1 januari 2016 höjdes kontrollavgiften till 12.500 kronor.

Högsta förvaltningsdomstolen 6349-15.

Charlotta Marténg