Innehåll

Resultat nr 2 2017

Inte okej att fakturera styrelsearbete via eget bolag

Styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst. Alltså går det inte alltid att fakturera via eget aktiebolag. Det enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Hur bör man tänka kring styrelsearvoden? Är det inkomst av tjänst som styrelseledamoten ska skatta för, eller är det inkomst av näringsverksamhet, som ska beskattas av bolaget. Den frågan har Skatterättsnämnden tagit ställning till i ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet rör frågan när styrelseuppdragen utförs på konsultbasis, via ett av styrelseledamoten helägt aktiebolag.

Styrelseledamoten har haft olika roller under åren. Från att ha varit operativ ledare är han nu endast verksam som ledamot i diverse bolagsstyrelser. Åtta av de nio styrelseuppdragen som mannen har gäller bolag som han direkt eller indirekt äger del i med mellan två och 24 procent. Styrelsearbetet faktureras av mannen genom ett helägt aktiebolag, och konsultavtalen gäller tills vidare med ett år i taget. Uppdragsgivarna tecknar de nödvändiga ansvarsförsäkringarna.

Skatteverket anser att styrelsearvodena som bolaget erhåller ska ses som inkomst av tjänst för mannen. Mannens uppfattning är dock att styrelsearvodena som betalas ut till hans bolag ska anses utgöra inkomst i en av bolaget självständig näringsverksamhet.

Skatterättsnämnden konstaterar att det enligt rättspraxis i princip inte funnits hinder för att ett aktiebolag bedriver verksamhet som i huvudsak bygger på ägarens personliga arbetsinsatser. Ett undantag har dock varit att styrelsearvode ansetts vara inkomst av tjänst, eftersom uppdraget är personligt och ska utövas av en fysisk person. Endast i specifika fall när styrelsearbetet varit begränsat i tid och avsett ett begränsat uppdrag har undantaget frångåtts.

2009 utvidgades självständighetsrekvisitet genom en lagändring. Syftet var att det skulle bli enklare att godkännas för F-skatt för den som hade en eller ett fåtal uppdragsgivare. Enligt en majoritet av Skatterättsnämndens ledamöter påverkar inte lagändringen styrelseuppdragets personliga karaktär. Därför gäller enligt nämnden fortfarande tidigare praxis att styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Skatterättsnämnden, dnr 9-16/D.

Charlotta Marténg