Resultat nr 3 2017

Lönekartläggning: Med lön på kartan

Lönekartläggning – ett nödvändigt ont eller ett verktyg som lyfter din verksamhet? Nu har lagen skärpts så att alla företag med tio anställda eller fler årligen måste göra en lönekartläggning. Det finns två vägar att gå – bocka av som ett måste eller använd för att styra ditt företag.

Kom ihåg att lönekartläggningen inte är en ren HR-fråga, utan något som bör förankras i ledningen.

Vad är en lönekartläggning?

Lönekartläggningen är till för att arbetsgivare och fack ska upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, så att de kan åtgärdas. Reglerna som styr hur lönekartläggningen ska göras finns i Diskrimineringslagen, och syftet är att säkerställa att lönerna sätts utifrån tydliga kriterier som är fria från diskriminering.

Handlar det bara om löner?

En noga genomförd lönekartläggning genomlyser även arbetsmiljöfrågor och ledarskapsfrågor. Har alla samma möjligheter och förutsättningar att prestera, oavsett kön? Hålls det kvalitativa löne- eller utvecklingssamtal? Finns det osynliga hinder som skapar ojämlikhet?

Steg för steg

Lönekartläggning

Gör en översyn

01 Sammanställ faktorerna som påverkar lönerna. Det kan vara allt från riktlinjer och policyer, till kollektivavtal och bonusmodeller. Se till att de tillämpas lika på män och kvinnor.

Dela in i grupper och arbetsvärdera

02 Arbetstagare som har lika eller väsentligt lika arbetsuppgifter ska tillhöra samma grupp. Inom gruppen ska du sedan göra en arbetsvärdering för att olika arbetsuppgifter kan anses vara likvärdiga. Arbetsvärderingen görs utifrån en systematisk metod där man bland annat tittar på kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

Upprätta en handlingsplan

03 Om löneskillnaderna är osakliga måste du agera, och det är här det är viktigt att lönekartläggningen ses som en ledningsfråga. Har du tio eller fler anställda måste du göra en handlingsplan för jämställda löner. Den ska bland annat innehålla resultatet av den aktuella lönekartläggningen och analysen samt en kostnadsberäkning och tidsplan för löneutjämning.

Genomförande av kartläggningen

04 Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika arbete? Jämför inom gruppen och mellan grupperna.

Analysera löneskillnaderna

05 Hur ser löneskillnaderna ut? Är de osakliga eller kan de förklaras med sakskäl? Om de har ett indirekt eller direkt samband med kön är de osakliga löneskillnader som ska åtgärdas.

Det här vinner du på lönekartläggningen

Med en bra lönekartläggning som underlag får du kontroll över lönestrukturen och därmed ett bra underlag för lönesättning och lönerevision. Lönekartläggningen är också en grund i marknadsföringen av ditt företag i samband med rekrytering. En väl genomförd lönekartläggning visar att ditt företag arbetar med löne- och jämställdhetsfrågor, något som blir allt viktigare vid nyanställningar.

Dessutom slipper du som arbetsgivare att riskera vite, vilket arbetsgivaren kan dömas till om hen inte uppfyller lagens krav.

Hur ofta måste jag göra en lönekartläggning?

Från och med 1 januari 2017 är en lönekartläggning något alla arbetsgivare, med tio eller fler anställda, måste göra en gång om året. Tidigare gällde vart tredje år. Arbetsgivare med minst tio anställda måste även dokumentera kartläggningen.

Vad händer om jag inte gör lönekartläggningen?

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet och kan kontrollera att arbetsgivaren följer lagen.

Om arbetsgivaren struntar i lagen kan det leda till ett vite.

Vems löner ska kartläggas?

Samtliga anställda ska ingå i lönekartläggningen, alltså även säsongsanställda och vikarier. I vissa fall kan den högsta ledningen undantas.

Nina Quist, Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...