Resultat nr 4 2017

Frågor och svar

Var beskattas filialen?

Jag har ett företag i ett annat land, men funderar på att starta filial i Sverige. Räknas filialen som en juridisk person och hur beskattas företaget?

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag har ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. Filialen är inte en separat juridisk person, utan en del av det utländska företaget. Filialen räknas som fast driftställe i Sverige och företaget blir därmed beskattat för näringsverksamheten som bedrivs här. Nyligen kom en lagrådsremiss där bokföringsbrott i filialer föreslås bli straffbart. Filialer ska vara bokföringsskyldiga för den svenska verksamheten enligt bokföringslagen. Den som åsidosätter bokföringsskyldigheten ska kunna bli ansvarig för bokföringsbrott. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Får moderbolaget årsredovisa enligt K2?

Jag driver ett antal företag som tillsammans bildar en mindre koncern. Jag undrar om moderbolaget i den här koncernen kan upprätta årsredovisning och koncernredovisning enligt K2?

Ett moderföretag får aldrig upprätta koncernredovisning enligt K2. Dessa regler gäller oavsett om moderföretaget upprättar koncernredovisningen frivilligt eller på grund av de krav som finns i årsredovisningslagen. I K2:s kommentarer till punkt 1.1 finns mer information kring detta.

Ska jag redovisa antalet aktier i not?

Mitt företag är mindre enligt de gränsvärden som definieras i årsredovisningslagen. Behöver jag i årsredovisningen ange antalet aktier i not?

Det finns inget krav för ett mindre företag att lämna upplysning om antalet aktier i not. Information avseende detta finns i 5 kap. 34 § årsredovisningslagen. Numera behöver man inte heller ange antalet aktier vid posten Aktiekapital i balansräkningen. Det är alltid frivilligt att lägga till ytterligare upplysningar.

Litar inte min revisor på mig?

Jag har drivit företag på en liten ort i mer än 20 år, är aktiv i företagarföreningen här och skulle säga att jag är välkänd på orten. Men när jag bytte revisor nyligen blev jag ändå tvungen att legitimera mig vid första besöket. Trots att jag vet att revisorn känner till vem jag är. Varför är det så? Litar de inte på mig?

2009 trädde en ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Sedan dess har lagstiftningen utvecklats och skärpts. Enligt lagen måste verksamhetsutövare, bland annat revisorer, advokater, banktjänstemän, kontrollera kundens identitet innan man börjar göra affärer. Man är också skyldig att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet och vidta lämpliga åtgärder för att utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur. Så nej, det handlar inte om att din revisor inte litar på dig, utan hen följer bara lagen.

Vad är hobbyverksamhet?

På min fritid målar jag tavlor och ibland brukar jag vara med på lokala utställningar. Nu har jag sålt några tavlor och blir osäker på var gränsen går för hobbyverksamhet och om jag ska betala skatt?

På Skatteverket hemsida finns en broschyr om hobbyverksamhet. Tre saker är utmärkande: hobby är något du utövar på fritiden, det är inte din huvudsakliga försörjning och du utför inte arbetet på uppdrag av någon annan.

Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. En verksamhet ska beskattas i något av inkomstslagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Om verksamheten inte ska beskattas i något av inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital hör den till tjänst och där skiljer man på hobbyverksamhet och annan inkomst av tjänst.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...