Resultat nr 5 2017

Nyheter

Se över föreningens stadgar i tid!

I och med lagändringar som gjordes 1 juli 2016 kan vissa föreningar behöva ändra i sina stadgar. Föreningsstyrelsen måste därför lägga fram förslag på nya stadgar senast 30 juni 2018.

Se därför över stadgarna så att de innehåller de nya tvingande reglerna eftersom dessa gäller även om det inte framgår i stadgarna. Passa samtidigt på att se över stadgarna så att de innehåller de övriga tillåtna bestämmelser ni vill ha med.

Nystartad verksamhet ingen ursäkt för fel i deklarationen

En enskild näringsidkare hade under sitt första verksamhetsår redovisat för högt avdrag för avskrivningar i sin deklaration. När Skatteverket redan hade inlett en utredning sänkte näringsidkaren det yrkade avdraget från 282.400 kronor till 88.363 kronor. Näringsidkaren hävdade att felet berott på ett bokföringsfel och att det var väl hårt att påföra ett helt skattetillägg, bland annat för att verksamheten var nystartad, hade gått med underskott och att det var första gången som bokföring och bokslut gjordes. Förvaltningsrätten konstaterade att näringsidkaren inte rättade felet förrän efter att Skatteverket inlett sin granskning och att skattetillägg inte förutsätter uppsåt, oaktsamhet eller vårdslöshet. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att det inte är skäl nog att delvis befria från skattetillägg enkom för att det är första gången en person bokför och deklarerar näringsverksamhet.

Dessutom är avskrivningar inte någon speciellt komplicerad redovisningsåtgärd eller skatterättslig åtgärd. Företagaren överklagade till kammarrätten men instansen delar förvaltningsrättens uppfattning om att det finns grund för att ta ut skattetillägg med det belopp som Skatteverket har beslutat.

Kammarrätten i Sundsvall, 2206-16.

Moms på bio styrs av innehållet

Momssatsen på biografen kan skilja sig åt beroende på vad som visas. Det konstaterar Skatteverket i ett ställningstagande. En inspelad film som visas på en biograf beskattas med 25 procent. Om det däremot är så att biografen visar en livesändning av en konsert-, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställning där publiken tar del av framträdandet samtidigt som det genomförs på en annan plats beskattas filmen med sex procent.

SKV 131 143367-17/111.

Så gör du med kvittot när dina anställda gör utlägg

Kvitton, utlägg och hur kvitton ska sparas och redovisas är en djungel där det är lätt att gå vilse. Nu har Bokföringsnämnden (BFN) klargjort vad som är god redovisningssed när det handlar om i vilken form verifikationer ska bevaras när anställda gör utlägg med egna pengar för företagets räkning.

”Avgörande för den aktuella frågan – i vilken form kvitton som anställda tar emot ska bevaras – är när det anses ha inträffat en affärshändelse i det bokföringsskyldiga företaget. Detta får bedömas utifrån den anställdes roll i den affärs transaktion som genererat kvittot, alltså om den anställde agerat i affärstransaktionen för egen räkning eller för företagets räkning. I det senare fallet – när den anställde således har gjort ett utlägg för företagets räkning – har affärshändelsen i företaget inträffat redan vid affärstransaktionen”, skriver BFN.

BFN konstaterar att om den anställde betalat med egna kontanter eller med kort som han eller hon är betalningsskyldig för saknar betydelse för vad som ska användas som verifikation.

”Om den anställdes roll är sådan att den anställde har agerat för företagets räkning, är det en affärshändelse i företaget och den uppgift som den anställde har tagit emot (kvittot) ska användas som verifikation. Kvittot utgör då räkenskapsinformation som ska sparas i det skick kvittot hade när den anställde tog emot det. Var kvittot i pappersform när den anställde tog emot det, är utgångspunkten att det är just det dokumentet som ska bevaras under arkiveringstiden.” skriver BFN.

www.bfn.se

Läs även Resultat #3.2017.

3/4

I 217 av Sveriges 290 kommuner står småföretagen för den största andelen inkomstskatt.

Det visar en kartläggning som Företagarna har gjort. Men undersökningen visar också på stora skillnader. Störst är bidraget från småföretagen i Åre, med hela 42 procent. Lägst är andelen i Oxelösund med 19 procent. Genomsnittet för landets samtliga kommuner är 29 procent.

Källa: Företagarna

500.000 inaktuella servitut och nyttjanderätter försvinner

En halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter. Så mycket planerar Lantmäteriet att rensa bort från Fastighetsregistret. Den som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna verkar svalt. Enligt Lantmäteriet har endast en tiondel av andelen de räknat med förnyat sina uppgifter.

2019 ska Lantmäteriet genomföra själva rensningen av inaktuella uppgifter. Anledningen är den förnyelselag som finns och som innebär att uppgifter och så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret, om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av 2018.

Servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas. Förnyelse av inskrivningar behöver inte heller göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

Lantmäteriet räknar med att 300.000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas. Hittills har en tiondel, 33.000, blivit förnyade.

Skatteverket upphäver tidigare ställningstagande om internprissättning

Driver du handelsbolag? Och har transaktioner med ett utländskt koncernföretag? I så fall ska du vara uppmärksam på den lagändring som skedde 1 april i år.

Enligt ett tidigare ställningstagande från Skatteverket behövde inte handelsbolag upprätta dokumentation avseende internprissättning, om de hade transaktioner med ett utländskt koncernföretag. Nu har detta ändrats. Sedan 1 april har skatteförfarandelagen (2011:1244) en ändrad lydelse som innebär att ett svenskt handelsbolag som har transaktioner med ett begränsat skattskyldigt företag i vissa fall är dokumentationsskyldigt för internprissättning om företagen är i intressegemenskap. Bestämmelsen tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter 31 mars 2017.

SKV 131 137997-17/111.

Maria Bengtson