Innehåll

Resultat nr 5 2017

Tullhantering: ”Var mer proaktiv”

Hur kommer den nya tullagstiftningen, UCC, att påverka svenska företag?

– En stor förändring är att nya kompetenskrav införs och att Tullverket måste ompröva många tillstånd, bland annat de som gäller tullager. Om ett företag inte uppfyller de nya, utökade kraven kan deras tillstånd återkallas retroaktivt. De företag som inte använder sig av ombud kan dessutom behöva investera i nya system när elektronisk tull införs.

Hur bra koll har svenska företag, generellt, på tullfrågor?

– Stora företag med egna tullavdelningar har naturligtvis kunskapen, men i övrigt är det många vd:ar och styrelser som grimaserar när tull kommer på tal. ”Vi betalar vad vi ska till speditörerna så löser de det”, är ett vanligt synsätt. Många företag är reaktiva och tittar inte närmare på sin tullhantering förrän Tullverket gör en tullrevision hos dem. Om de istället skulle arbeta proaktivt – ta med frågorna i sin strategi, jobba med kvalitetssäkrade processer, utöka kompetensen inom organisationen – skulle det minska risken för felaktigheter och öppna upp för besparingar.

Var är risken störst för att göra fel?

– Det finns tre områden som är kända för att vara komplicerade och kräver hög kompetens. Det första är ursprungshanteringen, eftersom många exportföretag har produkter som är sammansatta av insatsvaror från flera olika länder. Sedan har vi beräkningen och fastställande av tullvärde, som styrs av ett svårtolkat regelverk. Och slutligen klassificeringen av varor. Klassificeringen styr vilka tullar och eventuella skatter du ska betala, och här skulle många företag kunna göra besparingar om de var mer noggranna.

Vilken roll har revisorn när det gäller tullfrågor?

– Vissa företagare kommer till mig för att deras revisor har hittat någonting som är värt att titta närmare på. Men traditionellt sett är det inte revisionen som granskar det här med tull. Jag tror dock att det håller på att förändras i takt med att företagen blir allt mer internationella – och framför allt hoppas jag att revisionsbranschen ska bli ännu bättre på att visa företagen vilka risker och möjligheter deras tullhantering kan medföra.

Josefin Svenberg