Resultat nr 6 2017

Nyheter

Redovisningscentral ett måste för taxi

1 maj i år infördes nya regler för den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet. Minst en gång i veckan måste hen föra över uppgifter från varje fordons taxameter, trådlöst och digitalt, till en redovisningscentral.

Syftet är att skapa konkurrens på lika villkor. För att kontrollera att skatten är betald kommer Skatteverket sedan att kunna hämta uppgifter från redovisningscentralen.

Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar tillstånd till redovisningscentraler, samt utövar tillsyn över dem. Det är också till Transportstyrelsen redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter.

www.transportstyrelsen.se

+113.000

Antalet anställda i privat och kommunal sektor ökade under första kvartalet 2017. 4.924.000 personer i åldrarna 15 till 74 år var sysselsatta enligt statistik från SCB.

400.000 arbetsgivare berörs av nya deklarationsregler

Nästa år införs nya regler för redovisning av arbetsgivardeklarationer. Arbetsgivare ska från och med 2018 redovisa avdragen skatt och utbetalda löner separat för varje anställd.

De nya reglerna för redovisning av arbetsgivardeklaration sker i två steg:

  • 1 juli 2018 ska företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå.

  • 1 januari 2019 börjar reglerna gälla övriga arbetsgivare – och berör totalt 400.000.

Anledning till lagändringen är att stävja olaglig aktivitet. I stället för att som i dagsläget redovisa avdragen skatt som en klumpsumma över samtliga anställda, ska det nya sättet att redovisa alltså vara specificerat till varje enskild anställd. Arbetstagare ska därefter kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se de individuella uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

Karensavdrag i stället för karensdag

Regeringen föreslår att sjukförsäkringen ändras och att karensdagen ersätts med ett karensavdrag. Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt och föreslås uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete kommer inte att beröras av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare. Syftet är att karensavdrag i första hand ska bli en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Om bestämmelserna går igenom föreslås de träda i kraft 1 januari 2019.

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk, socialdepartementet.

Försäljning av varor var inte export

Ett företag sålde varor utan att debitera utgående moms och menade att det handlade om export utanför EU. Efter en revision av Skatteverket påförde myndigheten moms om knappt tre miljoner, och skattetillägg med 593.394 kronor. Enligt Skatteverket kunde inte företaget visa upp handlingar som uppfyllde kraven för att klassificera försäljningen som en exportförsäljning.

Företagaren överklagade till förvaltningsrätten, och fick delvis rätt, bland annat sattes skattetillägget ned. Men ärendet stannade inte där utan överklagades till kammarrätten.

Det blev kostsamt för företagaren eftersom kammarrätten gick på Skatteverkets linje. Domstolen konstaterar, precis som Skatteverket, att handlingarna som bolaget lämnat in till stöd för att export skett, inte uppfyller kraven som finns. Bevisningen är inte tillräcklig för att visa att försäljningen ska räknas som omsättning till plats utanför EU.

Kammarrätten slår fast att bolaget har lämnat oriktiga uppgifter och att förutsättningarna för skattetillägg är uppfyllda. Det finns heller inget skäl att sätta ned skattetillägget.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 5844-16.

44 %

Höga personalkostnader och krångliga regler oroar företagare. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Swedbank bland 2.500 företag med upp till 49 anställda. Svårighet att få tag i personal är en tydlig källa till oro. 44 procent av företag med tio till 49 anställda uppger att de oroar sig över arbetskraftsbrist. Bland företag med mer än tio anställda oroar sig mer än hälften också för höga personalkostnader.

PUL upphävs och ersätts av ny lag

Om ungefär ett år ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) med en ny dataskyddsförordning. Det nya regelverket innebär ett större ansvar för företagen.

Som Resultat berättade i nr 2.2017 kommer EU:s nya dataskyddsförordning att träda i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men det finns utrymme för kompletterande nationella bestämmelser. Därför har Dataskyddsutredningen haft i uppdrag att föreslå en ny nationell reglering. Nu har utredningen överlämnat sitt betänkande till regeringen och bland annat föreslås en åldersgräns på 13 år för när barn själva ska kunna samtycka till att deras personuppgifter behandlas när de använder sociala medier. För barn yngre än 13 krävs att samtycket lämnas av vårdnadshavaren eller att barnets samtycke godkänns av denne.

Läs mer: Resultat nr 2.2017.

Betänkande av dataskyddsutredningen SOU 2017:39.

Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...