Innehåll

1 januari 2018 trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft. Resultat ger dig lista på vårens nyheter i lagboken.

Skyddet för den personliga integriteten stärks

Det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång, som gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter. Straffbestämmelserna om ofredande och grovt förtal förtydligas. För den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas skyldigheten att ta bort vissa meddelanden från tjänsten till att gälla även meddelanden vars innehåll uppenbart är olaga hot och olaga integritetsintrång. Ändringarna innebär också att rätten till brottsskadeersättning för kränkning utvidgas till att omfatta även ersättning för kränkning genom grovt förtal.

Brottsbalken, lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Brottsskadelagen (2014:322)

Sänkt skatt för pensionärer ...

Skatten sänks ytterligare för pensionärer. Ändringen innebär en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år. Förstärkningen sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla som har en inkomst mellan 123.700 kronor och 416.300 kronor per år 2018.

Inkomstskattelagen (1999:1229)

... och sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Skatten sänks för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. En person med högsta möjliga sjukersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas genom förslaget få en skattesänkning med cirka 2.500 kronor per år.

Inkomstskattelagen (1999:1229), Skatteförfarandelagen (2011:1244) och Avräkningslagen (1986:468)

Höjd skatt för personer bosatta utomlands

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs med fem procentenheter från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst, som inte utgör sjöinkomst.

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner införs bestämmelser om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda vad gäller företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige säljer den aktie som har köpts genom utnyttjande av personaloptionen.

Om det är fråga om en aktie i fåmansföretag kan de så kallade 3:12-reglerna bli tillämpliga. Det införs även en skyldighet att lämna kontrolluppgift om en sådan personaloption har använts för att köpa aktier. Regelverket har godkänts av Europeiska kommissionen då det utgör ett statligt stöd.

Inkomstskattelagen (1999:1229), Socialavgiftslagen (2000:980) och Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Sänkt moms på guidning av naturområden för ökad naturturism

Momsen sänks från 25 procent till 6 procent på guidning av naturområden. De områden som omfattas av förslaget är naturområden utanför tätort samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Med sänkningen likställs naturturism med liknande turismtjänster. Den guidning som omfattas av förslaget kan vara en rundvandring eller tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen eller turen. Guidningen kan också bestå av att en person visar vägen i ett specifikt naturområde.

Mervärdesskattelagen (1994:200)

Avskaffad reklamskatt för annonser i periodiska publikationer

Reklamskatten för annonser i periodiska publikationer som inte utgör annonsblad, katalog eller program avskaffas. Syftet är att stödja dagspressen. Innan ändringen var sådana annonser föremål för 2,5 procent reklamskatt.

Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Höjt transporttillägg vid transport av punktskattepliktiga varor

För alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Reglerna innebär bland annat att viss dokumentation måste följa med transporten och att säkerhet måste ställas för skatten. Om dessa regler inte följs kan en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall. Ändringen innebär att nivån för transporttillägg höjs från 20 till 40 procent av punktskatten på de varor för vilka bestämmelserna inte har följts.

Lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Gemensamma standarder för att ladda fordon som drivs av el eller vätgas

Publika laddningspunkter för elfordon, och tankstationer för vätgasdrivna fordon, ska vara anpassade till internationella standarder. I praktiken innebär det att anslutningsdon och uttag vid dessa laddningspunkter och tankstationer ska vara lika överallt. Det är dock tillåtet att vid till exempel en laddningspunkt ha flera olika sorters uttag, så länge som en av dessa följer den angivna standarden.

Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Växa-stödet utvidgas till att också omfatta vissa aktiebolag och handelsbolag. Det innebär att aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt handelsbolag med högst två ägare också omfattas av växa-stödet om de anställer en första person. Anställningen ska omfatta minst 3 månader och innebära en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Sänkningen gäller för månadslöner upp till 25.000 kronor och går att få under högst 12 månader. Reglerna är temporära och tillämpas på ersättningar som utges till och med den 31 december 2021.

Lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021

Högre skatt på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Beskattningen höjs av på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. När schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring beräknas ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter.

Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och inkomstskattelagen (1999:1229)

Ändrad beräkning av förmånsvärde för tjänstebil

Bestämmelserna om hur förmånsvärdet för tjänstebil beräknas justeras till viss del. Från och med 1 januari ska bilens faktiska fordonsskatt läggas till som ytterligare en post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet när förmånsvärdet beräknas.

Trängselskatt ingår inte heller längre i förmånsvärdet. Om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp.

Inkomstskattelagen (1999:1229)

Charlotta Marténg