Innehåll

Resultat nr 1 2018

Lagerhantering: Koll på varulager

Att ha koll på sitt varulager är viktigt. Med goda rutiner kring inventeringen kan företaget fatta bättre strategiska beslut. Dra nytta av din revisors erfarenhet!

Företag som har en verksamhet där det finns ett varulager är enligt lag skyldiga att göra en inventering varje år. Allt för att kunna ge en så rättvisande bild som möjligt av företagets ekonomi. Det är också av den anledningen som revisorn kommer på besök för att göra en kontrollinventering. Det handlar inte, som vissa kanske tror, om att revisorn misstror företagaren.

Kontrollinventeringen är revisorn tvungen att göra. Och det räcker inte med ett stickprov eller att hen får information om vilka rutiner företaget har. Revisorn måste själv vara med när bolaget gör inventeringen, för att bedöma om företagsledningens instruktioner följs och är tillräckliga. Revisorn ska också följa upp och stämma av uppgifterna så att lagerlistorna som bokslutet grundar sig på blir korrekta.

– Det innebär bland annat att om ett bolag inte gör en fullständig fysisk inventering på bokslutsdatumet för att fastställa lagrets existens utan har en fungerande lagerredovisning löpande, ska revisorn även granska att de inventeringsrutiner som utförs under löpande år är tillfredställande och säkra för att kunna lita på existensen av lagret som listorna visar vid årets slut, säger Anette Särnholm, auktoriserad revisor, Baker Tilly Örebro.

Kravet på att revisorn måste besöka företaget vid inventeringen betyder att din revisor sannolikt har varit med om inventeringar vid en rad företag. Därmed sitter hen på en hel del kunskap kring hur lagerinventeringar kan göras effektiva.

Varför inte dra nytta av revisorn och låta denne fungera som bollplank inför nästa inventering? Då kanske ditt företag kan utveckla sina rutiner ytterligare.

Charlotta Marténg

Detta måste revisorn göra vid granskningen av varulagret (enligt internationella standarder ISA)

  • Om varulagret är väsentligt för de finansiella rapporterna, ska revisorn inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis rörande varulagrets existens och skick genom att;

    Närvara vid lagerinventering, såvida detta inte är praktiskt ogenomförbart.

  • Utvärdera företagsledningens instruktioner och rutiner avseende att registrera och kontrollera resultaten av företagets lagerinventering.

  • Observera tillämpningen av företagsledningens inventeringsmetoder.

  • Inspektera varulagret.

  • Utföra kontrollräkningar.

  • Utföra granskningsåtgärder avseende företagets slutliga lagerredovisning för att fastställa om den korrekt avspeglar faktiska inventeringsresultat.