Innehåll

Resultat nr 1 2018

Lagerhantering: Resultat frågar ...

Anette Särnholm, auktoriserad revisor på Baker Tilly Örebro

Varför måste man göra en lagerinventering?

Varulagret är ofta en värdemässigt stor tillgångspost hos ett företag. Är det inte korrekt upptaget i kvantitet och värde påverkar det bolagets resultat och ställning i de finansiella rapporterna under löpande räkenskapsår och i bokslutet. Följden av detta kan bli att ledningen för bolaget fattar felaktiga beslut löpande om framtida satsningar av till exempel investeringar och rekryteringar med mera. Risken är även att styrelsen inte ser om bolaget går med förlust och åsidosätter sina skyldigheter uti det fall att bolaget skulle vara likvidationspliktigt.

Det är även mycket viktigt att andra intressenter, som ägarna, banker, kunder och leverantörer, inte får en felaktig bild av bolagets ställning, vilket kan vara en stor risk om varulagret inte är korrekt upptaget.

Vidare kräver skattelagstiftningen att den som är bokföringsskyldig ska inventera varje lagerpost och ha det i en förteckning.

Varför måste revisorn dubbelkolla inventeringen som man redan har gjort, en så kallad kontrollinventering?

Bolagets valda revisor ska följa internationella standarder (ISA ) i sitt granskningsarbete av styrelsens och vd:s förvaltning, samt att bolagets årsredovisning är riktigt upprättad i alla delar. Alla dessa åtgärder som revisorn måste vidta (se faktaruta reds anm) är alltså till för att säkerställa att de finansiella rapporterna blir korrekta så att intressenterna och ledningen ska kunna lita på dem.

Vad behöver jag som företagare tänka på innan revisorn kommer?

Att ha goda rutiner för att varulagret ska visa rätt existens och värde och att dokumentation finns över detta. Vidare att det finns dokumentation över tidigare inventeringsdifferenser och utredningar av dessa och vilka beslut som fattats till följd av dem. Avtala tid med revisorn så att denne kommer när ni inventerar och även får ta del av inventeringsinstruktionerna.

Vad kan mitt företag vinna på att ha bra rutiner för lagerinventeringen?

Gott förtroende hos bolagets samarbetspartners är en viktig framgångsfaktor. Det är A och O för ett företag med ett väsentligt varulager! Ledningen ska kunna lita på att de finansiella rapporterna visar rätt resultat och ställning för att kunna fatta riktiga och strategiska beslut för framtiden och veta hur bolaget går löpande.

För säljarna är det viktigt att veta om en efterfrågad vara verkligen finns på lagret då kunden lägger order. Likaså för produktionsplaneringen så att de ska kunna budgetera och planera rätt produktion. Alla delar inom företaget har behov av ett rättvisande varulager.

Men även för bolagets intressenter är det väldigt viktigt att det som står i den offentliga årsredovisningen visar bolagets riktiga resultat och ställning. Gott förtroende hos bolagets samarbetspartners är en viktig framgångsfaktor.