Innehåll

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Ställ din fråga på experterna@far.se.

Vi står inför beslut om omplacering av en anställd och behöver inför detta få veta om den anställde är fackligt ansluten. Den anställde påstår att vi som arbetsgivare inte har rätt att fråga huruvida hen är ansluten eller inte. Om vi inte har rätt att fråga den anställde direkt, hur ska vi som arbetsgivare då få reda på om den anställde är fackligt ansluten eller inte?

Arbetsgivare får som huvudregel inte kränka föreningsrätten. Detta innebär dock inte att arbetsgivaren aldrig har rätt att fråga sina anställda om dessa är fackligt anslutna eller inte. Avgörande för rätten till frågan om en anställd är fackligt ansluten eller inte beror på syftet med utfrågningen.

Det finns en rad tvingande regler i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, och lagen om anställningsskydd, LAS, enligt vilka arbetsgivaren har skyldigheter i vissa situationer gentemot de fackliga organisationerna. I en situation rörande omplacering har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med den anställdes eventuella fackförbund. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra denna skyldighet behöver arbetsgivaren veta vilket fackförbund som denne ska kontakta för förhandling. Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en skyldighet enligt MBL eller LAS anses arbetsgivaren ha ett berättigat syfte med frågan och någon kränkning av föreningsrätten föreligger därmed inte.

Svar: Anneli Lönnborg

Måste jag spara papperskopior av fakturorna jag skickat till mina kunder?

Dina kundfakturor ska bevaras i det skick de hade när de sammanställdes, precis som all annan räkenskapsinformation. Räkenskapsinformationen anses sammanställd när den fått den form i vilken den är avsedd att presenteras i företaget. Upprättar du dina fakturor elektroniskt är det så de ska sparas, presenterar du dem däremot på papper i din bokföring är det i det formatet de måste sparas. I vilken form som du skickar fakturan till kunden är alltså inte vad som avgör hur du ska spara kopian i ditt företag.

Svar: Petra Örjegren

Jag har ett byggföretag och tänkte köpa in en husvagn till företaget för att jag ska kunna använda den för övernattning vid jobb, är det ok?

Det finns ett par saker att tänka på innan du gör ett sådant köp. Ska den bara användas av företaget ibland kommer du att bli förmånsbeskattad. Förmånsvärdet kommer att utgå från hur mycket det hade kostat att hyra husvagnen och detta även om du bara har så kallad dispositionsrätt och inte använt den. Om du däremot stadigvarande placerar husvagnen på olika arbetsorter kommer detta att sänka ditt förmånsvärde eftersom din möjlighet att använda den privat inskränks. Så du bör räkna på det och se om det kanske är bättre att köpa den privat och sedan hyra ut den till företaget i stället.

Svar: Petra Örjegren

Kan jag ta kostnaden för hemlarm i mitt företag?

Normalt är kostnader för hemrelaterade kostnader i företaget något som ska förmånsbeskattas hos hemmets ägare. För just hemlarm finns dock ett undantag enligt ett ställningstagande från Skatteverket (131 484465-08/111).

Skatteverket skriver bland annat: ”Om en arbetsgivare i ett individuellt fall gör bedömningen att en anställd utsatts för ett reellt och allvarligt hot, bör åtgärder som han anser är nödvändiga för att trygga den anställdes säkerhet enligt Skatteverkets uppfattning inte betraktas som en skattepliktig förmån. ”...”Åtgärder som här avses kan exempelvis vara olika former av trygghetslarm och/eller egendomslarm kopplade till vaktföretag, installation av säkerhetsdörrar och säkerhetslås, men kan även avse andra relevanta åtgärder. I vissa grövre fall kan det t.ex. bli nödvändigt att anlita livvakter, anordna platsbevakning eller bevakade resor.” ...”Arbetsgivaren bör tillse att det finns dokumentation över inträffade incidenter, exempelvis polisanmälan och liknande.”.

Under vissa förutsättningar är detta alltså okej, men det kräver då att det dokumenteras korrekt.

Svar: Kim Lavin

Hållbarhet och miljö påverkar även vårt företag. Hur är det, får kostnader för exempelvis klimatkompensation dras av?

Frågan är mer aktuell än någonsin och vi har berört den tidigare i Resultat. Svaret är ja, om bolaget gör det i marknadsmässigt syfte och tydligt informerar kunder om det i sin marknadsföring i syfte att sälja mer. Det ska finnas ett klart samband däremellan. Klimatkompenserar bolaget av rena miljöskäl utan att framhålla det i sin marknadsföring ses kostnaden som en gåva och är därmed inte avdragsgill. Rådet är att tydligt framhålla kompensationen både i bolagets hållbarhetsredovisning och i marknadsföringen mot kund.

Svar: Hans Peter Larsson