Innehåll

Tullkoder och klassifikation av varor

Det gäller att vara påläst kring varans funktion och material samt hur man ska tolka regelverket. Risken är annars att företaget applicerar tullkoder med högre avgifter för att man inte talar samma språk som Tullverket. Fel tullkoder kan också leda till fel när varans ursprung ska fastställas. Vid kontroll av ursprungscertifikat kan detta leda till att den som tagit emot varorna blir uppdebiterad.

Tullvärden

Fastställande av tullvärden är extra svårt då det rör koncerninterna transaktioner. Det är viktigt att förstå vilka risker det medför att inte kunna säkra att priset inte är påverkat av relationen. I vissa fall ska kostnader som royalties, licenser och utvecklingskostnader läggas på tullvärdet. Med ökade tullar blir det extra viktigt för företaget att ha kontroll på hur det fastställer sina tullvärden.

Ursprungsregler

Många exporterar under frihandelsavtal. När man gör ursprungskalkyler är det viktigt att ursprunget som uppges är i samklang med reglerna som är stipulerade i frihandelsavtalen. Exempelvis kan brexit leda till att varor som hittills uppfyllt ursprungsreglerna inte längre kommer att göra det i framtiden. Det kan i sin tur leda till ökade tullavgifter.

Ordlista

Tullvärde

Tull behöver betalas för de flesta varor som importeras till Sverige. För att räkna ut tullen på en vara behöver du först räkna ut det så kallade tullvärdet. I tullvärdet ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan. Tullvärdet består av kostnaden för själva varan, transaktionsvärdet, med tillägg av ytterligare kostnader om de inte redan ingår i transaktionsvärdet. Det finns också några kostnader som inte ska ingå i tullvärdet som du har möjlighet att göra avdrag för.

Klassificering

Alla varor som importeras måste ha en varukod och det är den som ligger till grund för hur mycket du ska betala i tull, skatter och andra avgifter. Varukoden används när du deklarerar din importerade vara. Du som importör har ansvaret för att varan blir korrekt klassificerad, även om du anlitar ett ombud.

Ursprung

Alla varor som importeras till EU har ett allmänt ursprung, ett icke-förmånsberättigande ursprung. Det ges alltså ingen förmån när det gäller tullavgifter. Men varor kan även ha ett ursprung som medför förmånsbehandling, förutsatt att det exempelvis finns ett frihandelsavtal. En vara kan ha ursprung i två olika länder, både ett icke-förmånsberättigande ursprung och ett förmånsberättigande ursprung.

Reglerna för att fastställa ursprunget kallas för allmänna ursprungsregler. De allmänna ursprungsreglerna finns i EUs tullagstiftning och en vara kan få ursprung på två sätt: antingen har den framställts i sin helhet i ett land eller så har den tillverkats i två eller fler länder eller med material från flera länder. Varor som producerats i mer än ett land får sitt ursprung där varorna genomgick den senaste väsentliga och ekonomiskt berättigande bearbetningen med hjälp av utrustning avsedd för ändamålet. Bearbetningen ska leda till att en ny produkt tillverkas eller vara ett viktigt steg i tillverkningen. Syftet med bearbetningen får inte vara att undvika antidumpnings-, tilläggs- eller utjämningstullar.

Källa: Tullverket

Charlotta Marténg