Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1995-303

(18 januari 1996)

En revisor som uppmärksammat brister i mervärdesskatteredovisningen har inte anmärkt på förhållandet i revisionsberättelsen, utan nöjt sig med löfte om att frivillig rättelsedeklaration skulle lämnas till skattemyndigheten. Vid revisionen av nästföljande räkenskapsår uppdagades att rättelse inte skett. Revisorsnämnden har ansett att revisorn borde ha följt upp att rättelse vidtagits innan han avgav revisionsberättelsen. (Ingen påföljd.)

Bakgrund

En skattemyndighet har lämnat underrättelse till RN avseende auktoriserade revisorn Rs uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag räkenskapsåret 1992/93.

R uppmärksammade vid revisionen att mervärdesskattedeklaration för perioden mars–april 1993 blivit felaktig. Felet berodde på ett rent misstag, vilket hade begåtts av den redovisningsbyrå bolaget anlitade. Med företrädare för bolaget och redovisningsbyrån överenskoms att en frivillig rättelsedeklaration skulle lämnas till skattemyndigheten. R ansåg inte att det var befogat med en anmärkning i revisionsberättelsen eftersom det rörde sig om ett misstag som enligt överenskommelsen skulle korrigeras. Vid revisionen av nästföljande räkenskapsår uppdagade R att misstaget inte korrigerats på det sätt man gjort upp om.

RNs bedömning (kanslichefen)

”I 10 kap. 10 § fjärde stycket aktiebolagslagen stadgas att revisor skall anmärka i revisionsberättelsen om han funnit att bolaget inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter. Innan R avgav sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 1992/93 borde han ha följt upp att rättelse vidtagits i enlighet med den överenskommelse han träffat med klienten.

Ärendet avskrivs.”