Innehåll

I ett anmälningsärende har ägaren av ett aktiebolag hävdat att ett registrerat revisionsbolag och en av dess revisorer uppträtt som ombud för aktiebolaget vid förhandlingar om skadeersättning, medan revisorn hävdat att han endast haft i uppdrag att biträda aktiebolaget vid upprättandet av underlag för ersättningen. Oklarheten om vilket uppdrag revisorn haft har föranlett Revisorsnämnden att påtala vikten av att en revisor klargör och preciserar uppdragets omfattning med klienten. (Ingen påföljd.)

Bakgrund

Det registrerade revisionsbolaget X AB och den auktoriserade revisorn W har anmälts till Revisorsnämnden (RN) för att de, enligt anmälaren, trots bristande juridiska kunskaper, uppträtt som ombud för ett av anmälaren ägt aktiebolag vid förhandlingar med bolagets försäkringsgivare beträffande skadeersättning.

Revisionsbolaget har förklarat att det inte har varit vald revisor i bolaget och W har uppgett att han fått i uppdrag att biträda bolaget vid upprättandet av underlag för försäkringsersättning.

Av RNs utredning framgick att W utöver att upprätta en skadeberäkning även varit i kontakt med bolagets försäkringsgivare vid upprepade tillfällen. Anmälaren har vidhållit att han uppfattat W som bolagets ombud vid dess förhandlingar med försäkringsgivaren.

RNs bedömning (kanslichefen)

”RN finner ... anledning att påtala vikten av att revisorn med klienten klargör och preciserar ett uppdrags omfattning. Vad som i övrigt framkommit föranleder inte RN att vidta ytterligare åtgärder. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.”

Kommentar

Att en revisor ska klargöra och precisera ett konsultuppdrags omfattning följer av god revisorssed och har kodifierats i FARs regler för god revisorssed, Regel 4 – Yrkesutövningen, anvisningarnas elfte stycke, där det anges att revisorn skall träffa en muntlig eller skriftlig överenskommelse med klienten om konsultuppdragets omfattning, genomförande och mål (Se FARs Samlingsvolym 1996, sid 664). Se även fall 29 nedan.

Anders Strömqvist