Innehåll

En revisor som utan dispens bosatt sig utanför EES-området har meddelats erinran. (Erinran.)

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat att godkände revisorn K bosatt sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), utan att först ha fått dispens från bosättningskravet i 8 § revisorslagen.

I en skrivelse i maj 1996 gjordes K uppmärksam om kravet på undantag för bosättning utanför EES-området. K, som bosatt sig utanför EES-området i början av november 1995, svarade att han skickat en ansökan om undantag till RN den 1 december från sin nya bosättningsort. Denna ansökan har inte inkommit till RN.

RNs bedömning (ordföranden)

”K har utan erforderligt tillstånd – och utan att försäkra sig om att hans ansökan om sådant nått RN – bosatt sig utanför EES. Han har därför sedan början av november 1995 brutit mot bosättningskravet i revisorslagen och därmed åsidosatt de plikter som åvilar honom som revisor. Med stöd av 22 § revisorslagen (1995:528) meddelar RN K erinran.”

Kommentar

Se fall 39 nedan.