Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1997-80

(19 mars 1997)

En revisor i ett aktiebolag har låtit sig väljas till revisor i ett annat bolag som verkställande direktören i förstnämnda bolag startat i strid med sitt anställningsavtal. Revisorsnämnden har ansett att revisorn åsidosatt sina plikter genom att inte förvissa sig om att styrelsen i det första bolaget godkänt VDns sidoverksamhet och genom att inte informera styrelsen om sin avsikt att åta sig uppdraget som revisor i VDns bolag. Revisorsnämnden har vidare funnit att revisorns granskning av hyresintäkter i det första bolaget varit otillräcklig. (Varning.)

Bakgrund

Auktoriserade revisorn A har varit revisor i ett aktiebolag, vars ägare gjort anmälan till Revisorsnämnden (RN). Anmälaren har anfört att han förvärvade bolaget 1988. I samband därmed anställdes den förre ägaren som VD. Enligt anställningsavtalet fick VD inte under anställningstiden vidta några affärsåtgärder eller delta i någon kommersiell verksamhet för egen räkning utan att först inhämta arbetsgivarens tillstånd. I januari 1995 framkom att VD redan 1992 bildat ett eget aktiebolag (VD-bolaget) i vilket han sedan dess, utan anmälarens kännedom, bedrivit konkurrerande verksamhet. Härutöver har insatsmaterial stulits från anmälarens bolag och använts i VD-bolaget, order och förfrågningar förts över till VD-bolaget och hyresintäkter från ett tredje bolag till anmälarens bolag undanhållits av VD. Anställningsavtalet med VD upphörde 1995. Parterna har därefter träffat ett förlikningsavtal, i vilket VD medger att han brutit mot bestämmelserna i sitt anställningsavtal och att detta medfört skada för anmälarens bolag. A, som varit revisor i såväl anmälarens bolag som i VD-bolaget, har inte informerat det förstnämnda bolagets styrelse om att VD i strid med sitt anställningsavtal bedrivit annan verksamhet. A verkar inte heller ha uppmärksammat några av de övriga missförhållanden som rått i anmälarens bolag under den aktuella tiden.

A har anfört att han varit revisor i anmälarens bolag från december 1991 till och med utgången av juni 1996 och i VD-bolaget sedan april 1992. Han har även varit revisor i det i anmälan omnämnda bolag vars hyresinbetalningar påstås ha undanhållits av VD. Han har varit medveten om problemet huruvida verksamheten i VD-bolaget skulle kunna anses vara konkurrerande med anmälarens verksamhet, men gjorde emellertid vid revisionen bedömningen att så inte var fallet. Verksamheten i anmälarens bolag har bestått i tillverkning av stålvalsar. VD-bolaget har bedrivit handel med industriförnödenheter och utövat fastighetsförvaltning. I detta bolag har inte förekommit någon tillverkning. A har också fått en försäkran från VD att verksamheten i VD-bolaget inte konkurrerade med anmälarens verksamhet. Han bedömde därför att det inte fanns anledning att rapportera till styrelsen i anmälarens bolag att bolagets VD bedrev verksamhet i ett annat bolag. Av samma anledning fann han det inte heller nödvändigt att informera anmälaren om att han åtagit sig uppdraget som revisor i VD-bolaget. Han har inte känt till att VD stulit insatsmaterial och överfört order från anmälarens bolag till sitt bolag. Hans revisionsinsatser har inte heller haft som självständigt syfte att förhindra eller uppdaga förskingringar eller andra oegentligheter. För att kunna upptäcka att inte samtliga hyresbetalningar till anmälarens bolag intäktsförts hade A varit tvungen att företa en matchning av hyresgästens kostnader mot bolagets intäkter. Anledningen till han inte gjort detta var att något hyreskontrakt – såvitt han känt till – inte fanns, att hyresbeloppen tidigare varierat och dessutom varit förhållandevis oväsentliga samt att det rent allmänt inte funnits fog för misstanke om några oegentligheter.

RNs bedömning (plenum)

”I det till anmälan bifogade anställningsavtalet har under rubriken ’Konkurrerande verksamhet’ överenskommits följande. ’NN får icke under sin anställningstid i bolaget vidta några affärsåtgärder eller deltaga i någon kommersiell verksamhet för egen räkning eller såsom anställd eller rådgivare för annan, om detta enligt bolagets styrelses mening kan inverka negativt på utförandet av NNs arbete som verkställande direktör eller på bolagets verksamhet.’ I nästa stycke har vidare avtalats att ’Medgivande till vidtagande av affärsåtgärd eller deltagande i kommersiell verksamhet skall begäras före det NN vidtager åtgärd i detta hänseende.’ I citaten har VDs namn ersatts med beteckningen NN (RNs anmärkning).

Enligt det i april 1996 upprättade förlikningsavtalet har, såsom anmälaren gjort gällande, VD medgett att han genom sin sidoverksamhet brutit mot nu nämnda bestämmelser i anställningsavtalet och därigenom tillfogat anmälaren skada.

A har haft tillfälle att yttra sig över dessa handlingar.

I det aktuella ärendet har VD under sin anställningstid, utan arbetsgivarens vetskap, startat en egen verksamhet. Detta strider mot anställningsavtalet som förbjuder varje affärsåtgärd för egen räkning utan medgivande. Avtalet reglerar även lön och andra centrala anställningsvillkor. Uppgifter som A rimligtvis måste ha haft tillgång till vid det löpande revisionsarbetet. RN förutsätter därför att anställningsavtalet varit tillgängligt för A. Något annat har heller inte gjorts gällande. RN anser sig även generellt kunna utgå från att det i de flesta fall träffas någon form av överenskommelse mellan arbetsgivaren och VD om vad den senare får bedriva för eventuell övrig verksamhet. RN finner därför att A när han fick kännedom om att VD startat en sidoverksamhet borde ha förvissat sig om att verksamheten var förenlig med VD-skapet i anmälarens bolag och i annat fall rapportera VDs agerande till detta bolags styrelse. A har förklarat att han bedömt att verksamheten i VD-bolaget inte konkurrerade med anmälarens verksamhet. Han har även uppgett att han tillfrågat VD och att denne då försäkrat att det inte förelåg någon konkurrenssituation. RN anser att As kontrollåtgärder i nu nämnt avseende inte har varit tillräckliga. Han borde också ha företagit en kontroll med styrelsen i anmälarens bolag. Detta har han uppenbarligen underlåtit.

RN finner vidare att A, med hänsyn till att VD haft ett eget bolag och att detta bolag verkat inom samma bransch som anmälarens bolag, borde ha informerat styrelsen i anmälarens bolag om sin avsikt att åta sig uppdraget som revisor även i VD-bolaget. A har inte gjort detta. Vad beträffar As förklaring till att han inte närmare granskat intäktsföringen av hyresinbetalningar till anmälarens bolag menar RN att frånvaron av hyreskontrakt kombinerat med den omständigheten att hyran varierat från tid till annan snarare borde ha föranlett honom att företa en fördjupad granskning.

RN anser att A på ett allvarligt sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A varning.”

Kommentar

RNs resonemang bör tolkas så att revisorn inte har någon generell plikt att vare sig granska eller rapportera hur en VD efterlever sitt anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan ju reglera många olika förhållanden som inte behöver beröras av revisorns granskning. Däremot följer av den allmänna lojalitetsplikt som styrelseledamöter och VD har gentemot bolaget, att de inte får vidta åtgärder till skada för bolaget. Denna lojalitetsplikt innebär för VD att denne, även utan att detta regleras i ett anställningsavtal, inte bör bedriva verksamhet som konkurrerar med bolagets verksamhet. I förvaltningsrevisionen ingår att granska huruvida VD och styrelseledamöter efterlevt lojalitetsplikten.

Revisorn har sannolikt inte, enbart på den grunden att VD startat egen verksamhet, haft grund för att rapportera till styrelsen i anmälarens bolag. I det aktuella fallet har revisorn bedömt att den verksamhet VDn själv bedrivit inte har konkurrerat med arbetsgivarens verksamhet och sålunda inte skadat den senares bolag. RN anser emellertid att revisorn vid sin kontroll av huruvida det förelåg en konkurrenssituation, borde ha företagit en kontroll med styrelsen i anmälarens bolag. Det framstår dock inte som självklart att revisorn under alla förhållanden skulle ha haft plikt att göra en sådan kontroll, då den de facto skulle ha inneburit att revisorn fört information om VDs privata förehavanden till styrelsens kännedom.

Det förhållandet att revisorn åtagit sig revisionsuppdraget i VDs bolag, har föranlett kritik från RN bl.a. grundad på att detta bolag verkat i samma bransch som anmälarens bolag. I detta sammanhang bör understrykas att revisionsuppdrag i allmänhet inte anses kunna konstituera jäv, i den meningen att revisionsuppdrag för ett företag skulle innebära att revisorn var förhindrad att åta sig uppdrag i något annat företag. Det finns också från olika håll starka önskemål om att revisorer utvecklar branschkunskap, så att revisorn är väl förtrogen med förhållandena kring revisionsklientens verksamhet. Sådan branschkunskap kan revisorer knappast tillägna sig om de inte tillåts revidera flera företag i samma bransch.

I detta fall har dock revisorn, med vetskap om innehållet i VDs anställningsavtal, försatt sig i en svår situation då han åtagit sig revisionsuppdraget i VD-bolaget. RN anser att revisorn borde ha informerat styrelsen i anmälarens bolag om sin avsikt att åta sig revisionsuppdraget i VD-bolaget. För att inte behöva överväga att röja VDs privata förhållanden, kunde revisorn i stället ha övervägt att inte åta sig uppdraget i VD-bolaget.

Henry Åkerlund