Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1997-63

(30 april 1997)

En revisor har underlåtit att lämna uppgifter till Revisorsnämnden i ett tillsynsärende. Revisorsnämnden har bedömt detta som mycket allvarligt. (Varning.)

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har vid två tillfällen förelagt godkände revisorn O att yttra sig i ett tillsynsärende. Trots att handlingarna bevisligen kommit O till del har denne inte låtit höra av sig till RN. I det senare av RNs förelägganden har O erinrats om att underlåtenhet från en revisor att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen bedöms som ett mycket allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger revisorn.

Enligt 20 § lagen revisorslagen är en revisor skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen.

RNs bedömning (kanslichefen)

”Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN O varning.”