Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1997-93

(16 juni 1997)

En revisor som sålt två aktiebolag har i avvaktan på köpelikviden förhindrat registrering av ny styrelse och revisor. Revisorsnämnden har ansett att revisorn därigenom åsidosatt god revisorssed. (Erinran.)

Bakgrund

Patent- och registreringsverket (PRV) har till Revisorsnämnden (RN) lämnat en underrättelse beträffande auktoriserade revisorn G. Bakgrunden är att PRV i december 1996 respektive januari 1997, på grund av att behörig revisor inte anmälts till PRV för registrering, likvidationsförelagt två aktiebolag. G har enligt aktiebolagsregistret varit ensam styrelseledamot i dessa båda bolag som har bokslutsdag per den 31 augusti. Den tidigare revisorn har, i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (ABL), den 25 augusti 1996 anmält till PRV att uppdragen upphört i förtid och begärt att bli avförd ur registret. Bolagen har därefter underlåtit att anmäla ny revisor för registrering.

G har till RN uppgett att han sålt bolagen den 31 augusti 1996. Någon verksamhet har därefter inte bedrivits i bolagen. Extra bolagsstämma hölls per överlåtelsedagen varvid ny styrelse och ny revisor utsågs. För att säkerställa full köpelikvid gjordes dock inte någon ändringsanmälan till PRV, utan G kvarstod under en tid som styrelseledamot och firmatecknare i aktiebolagsregistret. I februari 1997, ca en månad efter PRVs anmälan till RN, gavs en komplett ändringsanmälan in till PRV.

RNs bedömning (plenum)

För att en revisor skall vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att denne åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte skall rubbas krävs bl.a. att revisorn såväl privat som i sin verksamhet följer gällande bestämmelser.

RN godtar i avsaknad av närmare utredning Gs uppgift om att nya styrelser och revisorer valts per den 31 augusti 1996. G har vidare uppgett att han, trots att han inte längre ingick i styrelserna, valt att kvarstå som ensam styrelseledamot och firmatecknare i aktiebolagsregistret. Förfarandet har syftat till att hindra den nya ägaren från att bedriva verksamhet i bolagen innan full betalning erlagts men synes även ha fått som följd att de nyvalda styrelserna inte har kunnat fullgöra sina åligganden enligt ABL, exempelvis skyldigheten att anmäla ny revisor till PRV för registrering. Aktiebolagsregistret har därigenom kommit att få ett ofullständigt och missvisande innehåll beträffande bolagen under ca sex månader.

RN finner att G genom sitt handlande i nu nämnda avseende har åsidosatt god revisorssed och meddelar därför, med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer, G en erinran.

Kommentar

Ansvaret för att anmäla ny styrelse respektive revisor har efter försäljningen de facto inte ålegat säljaren, dvs. revisor G. Detta ansvar har övergått på den nya styrelse som bolagsstämman utsett. RNs beslut innebär att revisorn, även om han saknat formellt ansvar för att anmäla de nya uppgifterna till PRV, meddelas en disciplinär åtgärd för sin delaktighet i att uppgiftslämnandet blev fördröjt.

Henry Åkerlund