Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1995-383

(25 september 1997)

En revisor har verkat som likvidator i ett tjugotal bolag. Revisorsnämnden har ansett att revisorn därigenom åsidosatt sina plikter som revisor. (Varning.)

Bakgrund

Ärendet har initierats av Kommerskollegium (KK) och sedan överförts till Revisorsnämnden (RN), varvid prövningen skett enligt äldre bestämmelser, vilket framgår bl.a. av att RN nedan hänvisar till den gamla revisorsförordningen och undantag från KK. De disciplinära påföljder som kunnat komma ifråga har varit varning eller upphävande av ifrågavarande revisors godkännande.

Revisorn H har verkat som likvidator i tjugo aktiebolag. H har yttrat sig och härvid anfört bl.a. att de bolag han likviderat inte bedrivit någon verksamhet.

RNs bedömning (plenum)

”Enligt 10 § revisorsförordningen får revisor inte driva eller delta i ledningen av affärsverksamhet. Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från förbudet. Av 22 § Kommerskollegiets revisorsföreskrifter (KFS 1986:8) följer vidare att revisor i sin yrkesverksamhet inte heller får handha annans medelsförvaltning eller kontroll däröver.

En likvidator i ett aktiebolag träder i styrelsens och verkställande direktörens ställe och har i uppgift att genom försäljning förvandla bolagets egendom till pengar, betala bolagets borgenärer och i förekommande fall skifta bolagets behållna tillgångar. I vissa fall får rörelsen fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling (jfr 13 kap. 11 § aktiebolagslagen, 1975:1385). Enligt RNs mening innebär genomförande av likvidationsuppdrag utövande av annan affärsverksamhet än revisionsverksamhet. Uppdragen innebär vidare handhavande av annans medelsförvaltning.

H har inte ansökt om eller erhållit något undantag från affärsverksamhetsförbudet. Trots detta har han åtagit sig ett stort antal likvidationsuppdrag. RN bedömer att oavsett om de bolag som han har likviderat har bedrivit någon egentlig verksamhet eller ej har H genom att fullgöra dessa uppdrag brutit mot såväl affärsverksamhetsförbudet som medelsförvaltningsförbudet. H har härvid på ett allvarligt sätt åsidosatt sina plikter som revisor.

Med stöd av 23 § revisorsförordningen meddelar RN H varning.”

Kommentar

Ärendet har prövats mot bestämmelser om ett affärsverksamhetsförbud och en därtill knuten undantagsmöjlighet, vilka upphävts i samband med att revisorslagen infördes den 1 juli 1995. En prövning enligt nu gällande regler skulle ske mot 15 § revisorslagen enligt vilken revisorer och revisionsbolag inte får utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet till deras opartiskhet eller självständighet. Denna regel saknar möjlighet till undantag men däremot har RN skyldighet att lämna förhandsbesked om huruvida viss verksamhet är förenlig med regeln. RN har i beslutet inte berört frågan om hur uppdrag som likvidator skulle bedömas enligt 15 § revisorslagen.

RN har även prövat ärendet mot det numera upphävda medelsförvaltningsförbud som tidigare stadgades i 22 § i revisorsföreskrifterna från KK. De nya föreskrifter RN beslutat om den 23 oktober 1997 innehåller enbart ett förbud att biträda vid en revisionsklients medelsförvaltning, se 5 § Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering. Dessa föreskrifter återges i FAR INFO 1997:523.

Sammantaget ger inte beslutet ledning för vad som i dag gäller avseende revisorns möjlighet att åta sig uppdrag som likvidator. Läget får anses oklart på den punkten.

Henry Åkerlund