Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1997-454

(10 oktober 1997)

En revisor som underlåtit att svara på föreläggande från Revisorsnämnden har meddelats varning. (Varning.)

Bakgrund

Godkände revisorn J har underlåtit att svara på förelägganden från Revisorsnämnden (RN).

RNs bedömning (kanslichefen)

”Enligt 20 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) är en revisor skyldig att lämna Revisorsnämnden (RN) de uppgifter som behövs för tillsynen.

RN har vid flera tillfällen förelagt godkände revisorn J att yttra sig i ärendet. Trots att handlingarna bevisligen kommit J till del har denne inte låtit höra av sig till RN. J har erinrats om att underlåtenhet från en revisor att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen bedöms som ett mycket allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger revisorn.

Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN J varning.”

Kommentar

Enligt uppgift från RNs handläggare i detta ärende har detta haft sin upprinnelse i att revisorn inte betalat årsavgift till RN. I sådana fall skickar RN en påminnelse till revisorn, och därefter, om avgiften ändå inte betalas, öppnar RN ett disciplinärende och anmodar revisorn att betala avgiften och i ett yttrande lämna en förklaring till sin underlåtenhet att betala avgiften på föreskrivet sätt. Om revisorn inte efterkommer denna anmodan har revisorn tidigare, såsom i detta fall, meddelats varning, och först därefter, om revisorn ändå inte betalar, har godkännandet eller auktorisationen upphävts. Numera upphävs godkännandet eller auktorisation utan något mellanliggande beslut om varning.

RNs handläggare har också upplyst mig om att revisorn i detta fall, efter att ha meddelats varningen, betalat avgiften samt lämnat en förklaring till dröjsmålet. Avgiftsärendet har därefter avskrivits, utan att föranleda någon ytterligare disciplinär åtgärd.

Anders Strömqvist