Innehåll

En revisor i en stiftelse har i väntan på resultatet av en skatterevision avvaktat med att avge revisionsberättelse i en stiftelse, varigenom berättelsen kommit att försenas med sexton månader. Revisorsnämnden har ansett att revisorn genom dröjsmålet åsidosatt sina skyldigheter. (Erinran.)

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har från en kommun fått en anmälan beträffande auktoriserade revisorn P. Ärendet rör Ps revisionsinsats i en på kommunens initiativ bildad stiftelse. Ett revisionsföretag som gjort en särskild granskning av stiftelsen, har på flera punkter riktat kritik mot P, bl.a. för att denne inte avlämnat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 1993 inom den tid som föreskrivits i stiftelsens stadgar.

P har medgett att han borde ha avgett sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 1993 tidigare än som skett men också anfört att även stiftelsens styrelse har ansvar för att inte ha upprättat årsredovisningen i rätt tid. När väl årsredovisningen avlämnats men innan P hunnit slutföra revisionen påbörjade skattemyndigheten revision av stiftelsen, bl.a. för att avgöra i vilken utsträckning stiftelsen över huvud taget var skattskyldig till mervärdesskatt. P valde då att avvakta skattemyndighetens bedömning, vilket medförde att revisionsberättelsen försenades med ytterligare ca 16 månader. P har förklarat att han härvidlag gjort en felbedömning och att han i stället borde ha avgett revisionsberättelsen med notering om den osäkerhet som förelåg på grund av skatterevisionen. P menar dock att hans handlande i viss mån ursäktas av det förhållandet att stiftelsens styrelse under hela tiden haft full insyn och information om verksamheten. Han kunde heller inte föreställa sig att skattemyndighetens utredning skulle dra ut så på tiden.

RNs bedömning (ordföranden)

”Genom Ps uppgifter är det utrett att revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1993 kommit att försenas med ca 16 månader på grund av att han valt att avvakta resultatet av skattemyndighetens utredning beträffande frågan om stiftelsens skyldighet att betala mervärdesskatt. P har själv ansett att han därvid gjort en felbedömning.

RN anser att P genom dröjsmålet med att avge revisionsberättelse räkenskapsåret 1993 har åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN P erinran.

Vad som i övrigt framkommit under ärendets handläggning föranleder inte RN att vidta några vidare åtgärder.”

Kommentar

I normalfallet bör revisorn avge revisionsberättelsen så snart som möjligt efter att styrelsen och eventuell verkställande direktör lämnat årsredovisningen. Ibland kan det dock vara lämpligt att revisorn i avvaktan på någon händelse väntar med att avge revisionsberättelsen. Ofta sker detta för att revisorn ska kunna undvika att avge en oren revisionsberättelse.

Som framgår av RNs beslut i detta fall, får dock dröjsmålet inte bli orimligt långt. Detta blir som regel fallet om redan årsredovisningen avlämnas för sent.

Henry Åkerlund