Innehåll

En revisor har i en skatteprocess uppträtt som ombud för personer som tidigare hade ägt ett aktiebolag i vilket han hade varit vald revisor. I processen var transaktioner och förhållanden i bolaget under den tid han innehade revisionsuppdraget av betydelse. Under den tid som ombudskapet rådde var han vald revisor i två aktiebolag som direkt respektive indirekt ägdes av de personer han företrädde i processen. Enligt Revisorsnämnden har revisorn genom ombudskapet försatt sig i en sådan situation att han riskerat sin oberoende ställning i förhållande till dessa bolag. (Erinran.)

Bakgrund

En skattemyndighet har underrättat Revisorsnämnden (RN) om att auktoriserade revisorn L haft fullmakt att företräda tre fysiska personer i en skatteprocess rörande deras taxeringar. Under den tid L verkade som ombud var han vald revisor i ett aktiebolag som ägdes med en tredjedel var av de personer han företrädde. Detta aktiebolag ägde i sin tur cirka 96 procent av aktierna i ett annat aktiebolag i vilket L också var vald revisor.

L har anfört bl.a. följande. Skatteprocessen hade samband med att dessa tre personer avyttrat aktierna i ett tidigare gemensamt ägt aktiebolag. När fullmakten för honom utfärdades var processen avslutad i länsrätten och parterna hade själva anfört besvär hos kammarrätten. Eftersom L hade varit vald revisor i det avyttrade bolaget bad man i detta sena skede om hans hjälp.

Av utredningen i ärendet framgår att Ls insats bestått i att upprätta två inlagor till domstolen.

RNs bedömning (plenum)

”Ett grundläggande krav på en godkänd eller auktoriserad revisor är att denne intar en i förhållande till sina klienter oberoende ställning. Av 14 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer framgår att om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet skall denne avböja eller avsäga sig uppdraget. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak äldre bestämmelse i 6 § förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer. En vald revisor måste därför, när denne utför andra uppgifter för klienten än de lagstadgade, iaktta att uppdraget inte får sådan form eller omfattning att oberoendet kan ifrågasättas. Att en vald revisor uppträder som ombud i skatteprocess för en revisionsklient utgör sådan omständighet som typiskt sett kan ge upphov till tvivel om revisorns objektivitet och självständighet. Detsamma gäller om ombudskapet avser person med icke helt obetydligt ägarintresse i sådant klientbolag.

Av vad som framkommit har L verkat som ombud för före detta ägare till ett aktiebolag han tidigare var vald revisor i. De före detta ägarnas taxeringar var beroende av transaktioner och förhållanden i bolaget under tid då L hade uppdraget som revisor. Samtidigt som L agerade som ombud var han vald revisor i två aktiebolag som ägdes direkt respektive indirekt av de personer han företrädde. RN anser att L genom sitt ombudskap försatt sig i en sådan situation att han riskerat sin i förhållande till dessa bolag oberoende ställning. L har därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Såvitt framkommit har hans medverkan som ombud varit ringa.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN L erinran.”

Kommentar

Detta beslut överensstämmer med tillsynsmyndighetens hittillsvarande praxis (se FAR INFO 1997:432, fall 6 [fall 84 ovan]), och även med god revisorssed. I FARs rekommendation God revisorssed vid befattning med klients skatter och arbetsgivaravgifter (ingår i FARs Samlingsvolym) sägs följande om revisor som ombud i skatteprocess.

”Revisor bör noga överväga om ombudsskap överhuvudtaget är förenligt med kravet på hans oberoende.

Revisor skall, med undantag för förhandsbeskeds- och dispensärenden, avstå från att verka som ombud i skatteprocess för revisionsklient. Detta för att inte revisorns oberoende och neutrala ställning i förhållande till intressentgrupperna skall kunna ifrågasättas. Detsamma gäller all personal på företag som inbegripes i avsnitt II, rekommendationens omfattning.

Något principiellt hinder kan inte anses föreligga för revisor att biträda klient i skatteprocess.”

Anders Strömqvist