Innehåll

En revisor har under flera år låtit sin revisionsbyrå tillhandahålla sina lokaler, sin postadress och telefonväxel till bolag och personer till vilka revisorn hade anknytning genom revisionsuppdrag. Revisorsnämnden har ansett att hyresförhållandet och det administrativa samarbetet varit omständigheter som kunnat rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet i revisionsuppdragen. (Varning.)

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn Ns yrkesutövning. Av anmälan framgår att N är revisor i samtliga bolag i en koncern. En styrelseledamot i bolagen, samt en person som är verkställande direktör i några av bolagen, har nära samarbete med N. Ett av bolagen har hyrt ett kontorsrum i revisionsbyråns lokaler. Även styrelseledamoten och den verkställande direktören har delvis arbetat i revisionsbyråns lokaler. Enligt anmälaren har utterligare ett bolag inom koncernen haft samma postadress och telefaxnummer som revisionsbyrån.

N vitsordar att ett av koncernbolagen samt den verkställande direktören för detta bolag har hyrt ett rum av revisionsbyrån under tiden oktober 1992 till september 1995. Bolagets verksamhet bestod inledningsvis av bistånd till andra företag med försäljningskanaler och etablering utanför Sverige. Efter en tid kom bolagets verksamhet att även omfatta handelsverksamhet. I och med detta flyttade bolaget – på Ns begäran – till egna lokaler. Under den tid hyresförhållandet varade har visst samarbete förekommit mellan bolaget och revisionsbyrån. Revisionsbyrån har försett bolaget med viss administrativ hjälp, främst i form av receptions- och telefontjänster samt sekreterarbemanning. Bolaget har haft eget telefon- och telefaxnummer men har också haft tillgång till revisionsbyråns telefonväxel och telefax. Bolaget har vidare haft sin post ställd till revisionsbyråns postbox (utan c/o-adress). Bolaget har slutligen haft en skylt med bolagets och den verkställande direktörens namn placerad vid ingången till kontoret från gatan och intill revisionsbyråns skylt. N har förnekat att även ett annat bolag inom koncernen skulle ha haft samma postadress som revisionsbyrån.

RNs bedömning (plenum)

”En revisor skall utföra sina uppdrag enligt god revisorssed. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att revisorn intar en i förhållande till sina klienter oberoende ställning. I 14 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) stadgas att om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak äldre bestämmelse i 6 § förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer.

Det är utrett att ett bolag, i vilket N var vald revisor, under närmare tre år har hyrt ett kontorsrum i den revisionsbyrås lokaler vari N är verksam. Det är vidare utrett att bolaget och revisionsbyrån har haft visst administrativt samarbete, bl.a. samma postadress och telefonväxel. Hyresförhållandet och det administrativa samarbete som förevarit är omständigheter som kan rubba förtroendet för Ns opartiskhet och självständighet som revisor. RN anser att N borde ha insett detta. Genom att verka i strid mot 14 § revisorslagen har N allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN N varning.”

Kommentar

Vid bedömningen av om det ska anses föreligga en sådan särskild omständighet som gör att revisorn bör avsäga sig eller avböja ett revisionsuppdrag, bör rimligen en sammanvägning av olika faktorer göras. Ett avgörande faktum torde vara om den ifrågavarande omständigheten är väsentlig i sammanhanget.

I olika sammanhang har diskuterats om enbart förekomsten av ett hyresförhållande av det aktuella slaget ska vara tillräckligt för att diskvalificera revisorn från uppdraget. Frågan är om det inte dessutom ska föras in ett väsentlighetskriterium i bedömningen. I det här aktuella fallet finns emellertid även ett administrativt samarbete, som tillsammans med hyresförhållandet kunnat påverka omvärldens förtroende för revisorns opartiskhet och självständighet.

Henry Åkerlund