Innehåll

RNs beslut (ordföranden)

Beslutet återges nedan i dess helhet:

”Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skattemyndigheten i X-län beträffande auktoriserade revisorn D. Enligt skattemyndigheten har D bl.a. på olika sätt äventyrat sin oberoende ställning som revisor i ett klientbolag. D har yttrat sig över skattemyndighetens skrivelse. Beträffande vad som däri anförts har D vidgått att han för revisionsklientens räkning löst in en check och en postväxel om 170 000 kr respektive 250 000 kr samt att han även satt in pengarna på klientens konto i bank. D har genom att medverka vid revisionsklientens bankaffärer brutit mot jävsbestämmelserna i 10 kap. 4 § 1 p. aktiebolagslagen (1975:1385). Av nämnda lagrum framgår att den kan inte vara revisor som biträder vid bolagets medelsförvaltning eller kontroll däröver. Det åligger varje revisor att känna till och följa denna centrala bestämmelse. Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN D erinran.”

Kommentar

Revisorns åtgärd att för revisionsklientens räkning lösa in en check respektive en postväxel har RN ansett falla under passusen ”biträda vid bolagets medelsförvaltning”. Här kan uppmärksammas att den aktuella jävsgrunden i aktiebolagslagen blir tillämplig även om någon annan på revisionsbyrån lämnar biträde vid medelsförvaltning. Påföljden hade därför sannolikt blivit den samma om inte revisorn själv, utan någon underordnad revisorn hade medverkat vid revisionsklientens bankaffärer.

Henry Åkerlund