Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 1998-268

(16 december 1998)

Bakgrund

I anmälan från en kronofogdemyndighet har RN uppmärksammats på vissa förhållanden rörande godkände revisorn Bs uppdrag som revisor i två aktiebolag inom konfektionsbranschen, ”Designbolaget” och ”Konfektionsbolaget”.

Enligt kronofogdemyndigheten har det aktiebolag i vilket B är anställd, skött den löpande bokföringen i Designbolaget och Konfektionsbolaget. Till viss del skall detta bokföringsarbete ha utförts av en styrelseledamot i revisionsföretaget. Samme person har även varit ensam styrelseledamot i Konfektionsbolaget. Kronofogdemyndigheten har ifrågasatt om ovanstående förhållanden är förenliga med gällande jävsbestämmelser.

B har uppgett att varken styrelseledamoten eller revisionsföretaget har skött den löpande redovisningen i något av de aktuella bolagen. Designbolaget har varit vilande de senaste tre åren och bokföringen utfördes av bolagets egen personal. Revisionsföretaget har varit behjälplig vid upprättande av bokslut men nämnde styrelseledamot biträdde inte vid detta bokslutsarbete. Kronofogdemyndigheten måste ha missuppfattat vem som sköter den löpande bokföringen och vem som är behjälplig med upprättande av bokslut. – B var för en kortare tid under sommaren 1997 revisor i Konfektionsbolaget. Det berodde på att den tidigare revisorn hade avgått mitt under semestertiderna. Så fort bolaget funnit en ny revisor skulle hon ersättas av denne. På bolagsstämman den 8 september 1997 utsågs ny revisor men denne registrerades hos PRV först den 21 april 1998. Styrelseledamoten i revisionsföretaget har visserligen varit styrelseledamot i Konfektionsbolaget men han har inte skött den löpande bokföringen för detta bolag eller tagit aktiv del i dess skötsel.

RNs bedömning (plenum)

”I ärendet är utrett att B valdes som revisor i Konfektionsbolaget den 20 augusti 1997, att hon avgav revisionsberättelse för bolaget avseende räkenskapsåret 1995/96 den 12 september 1997 och att hon hos PRV kvarstod som registrerad revisor i bolaget ända till den 21 april 1998. Det kan noteras att ny revisor valdes i Konfektionsbolaget den 8 september 1997. B var således inte vald revisor i bolaget vid tidpunkten för revisionsberättelsens avgivande. Det kan dock inte anses klarlagt att hon kände till detta då hon undertecknade revisionsberättelsen. Enligt 10 kap. 4 § första stycket 2 aktiebolagslagen (1975:1385) (ABL) kan den inte vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen. Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet finner RN inte visat att . (styrelseledamoten) eller ... (revisionsföretaget) tagit sådan del i Designbolagets eller Konfektionsbolagets bokföring att B kan anses ha överträtt denna jävsbestämmelse. RN finner inte anledning att vidta någon ytterligare åtgärd i den delen. Av 10 kap. 4 § första stycket 1 och 2 ABL följer att den kan inte vara revisor som är anställd av en person som är styrelseledamot i det reviderade bolaget. Det är i ärendet utrett att ... (styrelseledamoten) var styrelseledamot i Konfektionsbolaget under det räkenskapsår för vilket B avgett revisionsberättelse och under den tid i övrigt B var revisor i bolaget. I 14 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) stadgas att en revisor noggrant skall iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer. Det åligger således varje revisor att känna till och följa jävsbestämmelserna i ABL. Enligt RNs mening är det inte acceptabelt att hon ens under en övergångsperiod varit vald revisor i bolaget. Hennes uppgift om att ... (styrelseledamoten) inte varit aktiv i bolaget medför inte annan bedömning. RN finner att B på ett allvarligt sätt åsidosatt god revisorssed genom att åta sig ett revisionsuppdrag som var oförenligt med grundläggande jävsbestämmelser. Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN B varning.”

Kommentar

Enligt tidigare praxis från tillsynen av auktoriserade och godkända revisorer, kan en revisionsbyrå, i vilken ett företags valde revisor är verksam, i vissa nödsituationer biträda företaget med tjänster som normalt innebär jäv för revisorn. Detta gäller t.ex. biträde med bokföringen vid uppstartandet av ett företag eller ett nytt redovisningssystem eller vid kortare tids sjukdom.

Av RNs bedömning i det nu aktuella fallet – som inte gäller en befintlig revisionsklient – torde kunna utläsas att en revisor inte ens tillfälligt ska åta sig ett nytt revisionsuppdrag om revisorns inträde i uppdraget innebär att en jävssituation uppstår.

Henry Åkerlund

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...