Innehåll

Bakgrund

Sökande revisor har tillsammans med ett tiotal andra företagare som är verksamma i X-by bildat en ekonomisk förening, X-by Företagare. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att utveckla det lokala företagandet samt att verka för bygdens positiva framtida utveckling. Detta ska ske genom att medlemmarna skapar gemensamma resurser och i positiv anda samverkar inom ämnesområdena marknadsföring, ny teknik, miljöfrågor, utbildning, ekonomi, turism samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska även äga och förvalta fastigheter. Föreningen, som ännu inte har påbörjat någon egentlig verksamhet, har undersökt möjligheterna att förvärva en fastighet. Det är tänkt att fastigheten ska fungera som ett ”företagshus” vari medlemmarna ska ges möjlighet att hyra lokaler för sina respektive verksamheter. Föreningen har inte till syfte att stimulera affärer mellan ortens företag. Sökanden kommer inte att ha någon av medlemmarna i föreningen som revisionsklient, och sökandens revisionsklienter kommer inte att ha något samröre med föreningen.

RNs förhandsbesked (plenum)

”Föreningen, som är nybildad, skall enligt stadgarna utveckla det lokala företagandet samt verka för bygdens framtida utveckling genom att medlemmarna samverkar inom bl.a. områdena ekonomi och marknadsföring. Den verksamhet som kommer att bedrivas av föreningen är av sådan art och omfattning att den på olika sätt kan få direkta beröringspunkter med Er revisionsverksamhet. Uppdrag som styrelseledamot i föreningen kan därmed rubba förtroendet till Er opartiskhet eller självständighet som revisor. Den omständigheten att Ni inte kommer att ha någon av medlemmarna i föreningen som revisionsklient föranleder inte annan bedömning. Däremot föreligger enligt RNs bedömning inte hinder mot medlemskap i föreningen. RN vill göra Er uppmärksam på Er skyldighet att i yrkesutövningen iaktta de allmänna jävsbestämmelserna i 14 § revisorslagen. Detta förhandsbesked – till den del ansökan vunnit bifall – upphör att gälla om förhållandena ändras i något väsentligt avseende eller vid författningsändringar som påverkar den fråga beskedet avser.”

(Beslutet överklagades i den del som avsåg uppdraget som styrelseledamot, varvid sökanden anförde i huvudsak följande. Verksamheten i föreningen kommer, oaktat den generella formuleringen i stadgarna, att ha en mycket blygsam omfattning. Utöver ett eventuellt fastighetsinnehav kommer föreningen att syssla med frågor rörande elpriser, vägnätet, skyltar samt information om bygden. Antalet medlemmar i föreningen är lågt och sökanden kommer inte att ha någon av medlemmarna i föreningen som revisionsklient.)

Efter omprövning meddelande RN (ordföranden) följande förhandsbesked. ”RN bedömer med hänsyn till vad Ni numera anfört om den verksamhet som föreningen kommer att driva att uppdrag som styrelseledamot i föreningen är förenligt med kravet i 15 § revisorslagen. Ni kan således vara både medlem och styrelseledamot i föreningen. RN vill göra Er uppmärksam på Er skyldighet att i yrkesutövningen iaktta de allmänna jävsbestämmelserna i 14 § revisorslagen. Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras i något väsentligt avseende eller vid författningsändringar som påverkar den fråga beskedet avser.”