Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 1998-549

(15 juni 1999)

Bakgrund

En skattemyndighet har till RN inkommit med en underrättelse avseende auktoriserade revisorn Gs uppdrag som revisor i ett aktiebolag och i dess särskilda pensionsstiftelse.

Skattemyndigheten har anfört att G har varit revisor i pensionsstiftelsen sedan 1988 och i bolaget sedan 1990. Bolaget har i en pensionsutfästelse år 1987 utfäst sig att betala pension till en styrelseledamot i bolaget. Pensionsåtagandet uppgick vid utgången av 1996 till drygt 1,3 miljoner kr. Bolaget har inte redovisat pensionsskulden, inte ens inom linjen, dvs. som en upplysning i balansräkningen under rubriken ansvarsförbindelser.

Det förhållandet att styrelseledamoten var medveten om att bolaget inte skulle kunna infria pensionsutfästelsen med egna medel anser skattemyndigheten inte vara en godtagbar förklaring till att anmärkning inte lämnades i revisionsberättelsen. Pensionsstiftelsen innehar andelar i olika handelsbolag men handelsbolagens resultat har inte redovisats i stiftelsens årsredovisning för 1996. Det aktuella året uppgick pensionsstiftelsens andelar av handelsbolagens resultat till drygt 20 miljoner kr, enligt de uppgifter som skattemyndigheten hade erhållit från handelsbolagen.

G har anfört följande. Det är riktigt att pensionsskulden inte har redovisats i bolagets årsredovisningar. Den som pensionsutfästelsen rör har dock varit medveten om att bolaget inte med egna medel skulle kunna infria pensionsutfästelsen. Detta framkom när han diskuterade pensionsskulden med bolaget. Att bolaget inte har redovisat skulden beror på glömska från bolagets sida. Vad gäller de handelsbolag i vilka pensionsstiftelsen ägde andelar visade dessa sammantaget en förlust för inkomståret 1996. Att göra en nedskrivning hade inte avspeglat verkligheten eftersom övervärde ansågs föreligga. Därför togs andelarna upp till anskaffningsvärdet. Vid sin revision av pensionsstiftelsen kände han inte till att pensionsstiftelser hade blivit bokföringsskyldiga från och med år 1996.

RNs bedömning (plenum)

”Pensionsstiftelser är från och med år 1996 bokföringsskyldiga. Såväl reglerna i bokföringslagen (1976:125) som de rekommendationer Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har utarbetat till stöd för uttolkningen av nämnda lag är därmed tillämpliga för en pensionsstiftelses bokföring och redovisning. FAR har uttalat sig angående redovisning av andelar i handelsbolag (rekommendation 12, avsnitt 4). Av denna rekommendation framgår bl.a. följande. Som anskaffningsvärde på andelar i handelsbolag skall upptas vad som erlagts för andelarna. Det bokförda värdet av andelarna skall årligen ändras med det ägande företagets andel av handelsbolagets nettoresultat samt med under året gjorda uttag och tillskott. Om det bokförda värdet av andelarna på grund av förluster eller stora uttag blir negativt skall det negativa beloppet redovisas som en skuld till handelsbolaget i balansräkningen. I resultaträkningen bör bolagets andel av handelsbolagets nettoresultat redovisas. Delägare i handelsbolag är, till skillnad mot aktieägare i aktiebolag, solidariskt ansvariga för handelsbolagets skulder.

Med hänsyn till detta skall ett företag som är delägare i ett handelsbolag som ansvarsförbindelse redovisa samtliga handelsbolagets skulder och ansvarsförbindelser. Av Gs yttranden och av hans granskningsdokumentation framgår att en del av de aktuella handelsbolagen gått med vinst medan andra gått med förlust. Det framgår vidare att G uppmärksammat att handelsbolagsandelarna representerade ett värde på mer än 50 miljoner kr. Gs uppgift att handelsbolagen totalt sett redovisade en förlust överensstämmer inte med skattemyndighetens uppgift om en total vinst på cirka 20 miljoner kr. Det är emellertid ostridigt, oavsett handelsbolagens verkliga resultat, att pensionsstiftelsen inte redovisat handelsbolagens resultat i resultaträkningen och att posten aktier och andelar i balansräkningen inte har justerats med stiftelsens andelar av handelsbolagens nettoresultat. Inte heller har handelsbolagens skulder upptagits som ansvarsförbindelse i pensionsstiftelsens balansräkning. Årsredovisningen har upprättats i strid med gällande lag och god redovisningssed och fått en utformning som ger en helt missvisande bild av det verkliga förhållandet. Genom att underlåta att anmärka på detta har G allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Det åligger G som revisor att hålla sig informerad om gällande lagstiftning inom aktuellt område. Vad G anfört om att han inte kände till att pensionsstiftelser numera är bokföringsskyldiga föranleder därför inte någon annan bedömning.

Av 19 § bokföringslagen (1976:125) framgår att ett bolags pensionsåtaganden, som inte upptagits bland skulderna och som inte har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet, skall redovisas inom linjen. RN noterar att om pensionsstiftelsens felaktigt upprättade årsredovisningar – med tillgångar om drygt 45 000 kr – hade avspeglat de verkliga förhållandena skulle pensionsåtagandet inte ha täckts av pensionsstiftelsens förmögenhet. Bolaget skulle i så fall ha varit skyldigt att redovisa pensionsåtagandet inom linjen. Sammanfattningsvis finner RN att G på ett allvarligt sätt har åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN G varning.”

Kommentar

RNs beslut inskärper vikten av att en revisor själv införskaffar den kompetens som krävs för att utföra det enskilda uppdraget. I detta fall har det varit fråga om gällande bokföringslag för pensionsstiftelser samt redovisningen av pensionsåtaganden.

Henry Åkerlund

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...