Bakgrund

Sällskapet har omkring tusen medlemmar och har till syfte att befordra enhet, samband och umgänge mellan medlemmarna samt att lämna understöd åt behövande. Verkställande organ inom sällskapet är direktionen, som består av tolv ledamöter. Skattmästaren ingår i direktionen och har till uppgift att uppbära sällskapets inkomster, bestrida dess utgifter och föra dess räkenskaper. Under verksamhetsåret 1998 uppgick sällskapets totala intäkter till 338 tkr, huvudsakligen bestående av medlemsavgifter, gåvor, räntor och utdelningar. Sällskapet har inga intäkter i form av sponsring från företag. Vid utgången av verksamhetsåret 1998 ägde sällskapet aktier till ett marknadsvärde om ca 1 mkr. Till uppdraget som skattmästare hör även att förvalta fyra samförvaltade stiftelser, vars syfte är att dela ut stipendier för utbildning och forskning, främja vård av sjuka m.m. De fyra stiftelserna äger aktier till ett marknadsvärde om ca 1,2 mkr. För aktieplaceringen i sällskapet och i stiftelserna ansvarar ett placeringsråd som består av skattmästaren och ytterligare två direktionsmedlemmar. Köp och försäljning av aktier sker två till tre gånger om året. Högst en fjärdedel av aktierna omsätts per år. Placeringsrådet överväger att helt övergå till placering i räntefonder och aktiefonder. Sökanden har tidigare varit revisorssuppleant i sällskapet och revisor i stiftelserna. Sällskapet och stiftelserna äger inte aktier i något bolag som har vald revisor från den revisionsbyrå där sökanden är verksam.

RNs förhandsbesked (ordföranden)

”RN bedömer att uppdraget som skattmästare i . Sällskapet i . är förenligt med kravet i 15 § första stycket revisorslagen. Ni kan således åta Er uppdraget.Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor beskedet avser.”