Innehåll

Revisorsnämnden upphäver A-son godkännande som revisor. Beslutet skall gälla omedelbart.

Revisorsnämnden (RN) förelade den 19 mars 1999 A-son att yttra sig över anmälan i förevarande ärende. A-son efterkom inte föreläggandet. RN förelade henne därför ånyo att yttra sig över anmälan. Enligt föreläggandet skulle yttrandet ha kommit in till RN inom tre veckor från delgivningen. I föreläggandet erinrades A-son om att underlåtenhet att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen är ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger revisorer. A-son delgavs föreläggandet den 4 juni 1999. Hon kom dock inte in till RN med något yttrande och hördes heller inte av på annat sätt.

RN meddelade den 30 juni 1999 A-son varning för att hon inte hade kommit in med begärt yttrande. A-son överklagade beslutet till Länsrätten i Z-stads län som i dom den 17 september 1999 (mål nr 9407-99) avslog överklagandet. I RNs ovan nämnda beslut förelades A-son på nytt att komma in med ett yttrande. Samtidigt upplystes hon om att RN kunde komma att upphäva hennes godkännande som revisor om hon inte efterkom föreläggandet. A-son kom därefter in med ett yttrande.

RN förelade den 25 augusti 1999 A-son att till RN komma in med yttrande över kompletterande uppgifter från anmälaren och att svara på RNs frågor. Yttrandet skulle ha kommit in till RN inom tre veckor från delgivningen av föreläggandet.

A-son delgavs föreläggandet den 27 augusti 1999 och skulle därmed ha kommit in med ett yttrande senast den 17 september 1999. Något yttrande kom emellertid inte in till RN och A-son hördes heller inte av på något annat sätt. RN meddelade därför den 29 september 1999 A-son varning för hennes underlåtenhet att efterkomma föreläggandet. I beslutet förelades A-son att inom en vecka från mottagandet av beslutet komma in med yttrande i enlighet med RNs föreläggande av den 25 augusti 1999. Samtidigt erinrades hon om att RN kunde komma att överväga att upphäva hennes godkännande som revisor om hon inte efterkom föreläggandet. A-son kom därefter in med ett yttrande.

A-son förelades den 1 februari 2000 att lämna ytterligare uppgifter. Hon efterkom föreläggandet.

Sedan RN funnit skäl att komplettera utredningen förelades hon den 30 oktober 2000 att besvara ytterligare frågor samt att sända in vissa handlingar. I föreläggandet angavs att yttrandet och begärda handlingar skulle ha kommit in till RN inom tre veckor från delgivningen. Vidare erinrades A-son om att underlåtenhet att lämna begärda uppgifter bedöms som ett allvarligt åsidosättande av en revisors skyldigheter och att RN, om föreläggandet inte följs, kan komma att upphäva hennes godkännande som revisor. A-son delgavs föreläggandet den 30 november 2000 och skulle därmed ha kommit in med ett yttrande och begärda handlingar till RN senast den 21 december 2000. Varken yttrande eller begärda handlingar har kommit in till RN. A-son har inte heller hörts av på annat sätt.

Enligt 20 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) är en revisor skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen. Underlåtenhet av revisorn att fullgöra denna skyldighet omöjliggör RNs tillsyn och bedöms därför som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger revisorn. Omständigheterna får, med hänsyn till att A-son har meddelats två varningar för att inte ha efterkommit RNs förelägganden, anses som synnerligen försvårande. Skäl föreligger därför att upphäva hennes godkännande som revisor.

RN upphäver med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen A-son godkännande som revisor. Med stöd av 25 § första stycket samma lag förordnar RN att beslutet skall gälla omedelbart.

Ärendet har avgjorts av Revisorsnämndens ordförande Lennart Grufberg i närvaro av kanslichefen Christer Lefrell, chefsjuristen Per Eskilsson samt avdelningsdirektören Lena Sandnes, föredragande.